document-pdf-iconPodpísaná zmluva   

document-pdf-iconZmluva o bežnom účte

document-pdf-iconZmluva o Municipálnom úvere – Eurofondy (B) č. 37/006/16

document-pdf-iconDohoda o vydaní a vyplnení blankozmenky č. 37/006/16

document-pdf-iconZmluva o dielo – Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia v obci Hankovce

document-pdf-iconZmluva o dielo – Eurovia

document-pdf-iconZmluva o poskytnutí dotácie z VÚC

document-pdf-iconZmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku

document-pdf-iconZmluva o nakladaní s použitými batériami a akumulátormi

document-pdf-iconZmluva o dodávke ovocia a zeleniny

document-pdf-iconZmluva o podmienkach prevádzkovania miestneho systému triedeného zberu komunálnych odpadov

document-pdf-iconDohoda o poskytnutí finančných príspevkov na podporu vytvárania pracovných miest

document-pdf-iconDohoda o poskytnutí finančných príspevkov na podporu vytvárania pracovných miest

document-pdf-iconZmluva o dielo – výstavba multifunkčného a detského ihriska

document-pdf-iconZmluva o poskytovaní služieb na zber a vývoz vyseparovaných zložiek komunálneho odpadu

document-pdf-iconZmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR

document-pdf-iconZmluva o uzavretí budúcej zmluvy ENVI-PAK

document-pdf-iconZáložná zmluva

document-pdf-iconZmluva o bežnom účte – PRIMA BANKA

document-pdf-iconZmluva o dielo – Premier Consulting EU

document-pdf-iconZmluva o dielo, Obec Hankovce – Eurovia

document-pdf-iconZmluva – Výkon dozoru pri realizácii projektu

document-pdf-iconNájomná zmluva – BD

document-pdf-iconZáložná zmluva – ŠFRB

document-pdf-iconZmluva o úvere – ŠFRB

document-pdf-iconZmluva o prevode vlastníctva bytov

document-pdf-iconZmluva o dielo – žiadosť o finančný príspevok (rekonštrukcia obecnej budovy)

document-pdf-iconZmluva o dielo – podpora širokopásmovej infraštruktúry

document-pdf-iconKúpna zmluva o prevode vlastníctva k nehnuteľnosti

document-pdf-iconZmluva o poskytovaní služby pri zbere a odvoze odpadu

document-pdf-iconZmluva o združenej dodávke zemného plynu, RWE Group

document-pdf-iconZmluva o dielo č. 3/2012, Zhotoviteľ: Andrej Kažimír, predmet: Stavebné práce na chate „ANNA“

document-pdf-iconZmluva o dielo č. 1/2012, Zhotoviteľ: BJA-STAV, Ján Vanta, predmet: rozšírenie a oplotenie cintorína

document-pdf-iconZmluva o dielo č. 2/2012, Zhotoviteľ: Miroslav Hudák – MIRO, predmet: výroba oplotenia cintorína

document-pdf-iconZmluva č. 120426/0133 o odbere odpadu prenosných batérii a akumulátorov

document-pdf-iconZmluva o nájme technického zariadenia, Prenajímateľ: HERSTEK Milan spol. s.r.o., Nájomce: Obec Hankovce

document-pdf-iconZmluva o bežnom účte (DEXIA banka Slovensko)

document-pdf-iconZmluva o prenájme priestorov, prenajímateľ: Obec Hankovce, nájomca: SAD Prešov, a. s.