MATERSKÁ ŠKOLA V HANKOVCIACH

Materská škola v Hankovciach je jednotriedna s celodennou výchovou a vzdelávaním a poskytuje predprimárne vzdelávanie deťom vo veku od 3 – 6 rokov a deťom s odloženou školskou dochádzkou. Na žiadosť rodičov poskytuje deťom aj poldennú výchovnú starostlivosť /ďalej len MŠ/.

Materská škola nemá právnu subjektivitu, zriaďovateľom je obec Hankovce a je umiestnená v budove obecného úradu na prízemí. 

V školskom roku 2022/2023 je v MŠ zapísaných 19 detí, z toho 4 deti sú v predškolskom veku.

Vekové zloženie detí:

3 – 4 ročné: 7 detí

4 – 5 ročné: 8 detí

5 – 6 ročné: 4 detí 

Personálne obsadenie: 100% kvalifikovanosť pedagogických zamestnancov

Mgr. Mária Šoltýsová 

riaditeľka/učiteľka MŠ

Bc. Mária Červeňaková

učiteľka MŠ

Viera Kendrová

kuchárka MŠ

Anna Mikluščáková

upratovačka MŠ/školníčka

Marta Žacová

vedúca ŠJ

Ľubica Vantová

administratívna pracovníčka

Predprimárne vzdelávanie sa realizuje podľa Školského vzdelávacieho programu „HROU SPOZNÁVAME SVET“, ktorý bol vypracovaný na základe Štátneho vzdelávacieho programu ISCED 0. Denný režim školy je prispôsobený podmienkam MŠ, zabezpečuje vyvážené striedanie činnosti počas dňa. Prihliada sa na individuálne osobitosti dieťaťa. V MŠ dostanú deti všetky základné atribúty pre ich ďalší zdravý a plnohodnotný život.

Prevádzka MŠ: 

pondelok – piatok

6:45 – 16:30

Konzultačné hodiny pre rodičov: 

utorok a štvrtok

11:00 – 13:00

Rozpis činnosti:

6:45-9:00 hod.: schádzanie detí, hry a hrové činnosti, pohybové a relaxačné cvičenia

9:00-11:30 hod.: hygiena, desiata, vzdelávacia aktivita, pobyt vonku

11:30 – 12:15 hod.: hygiena, obed, príprava na odpočinok

12:15 – 14:15 hod. :odpočinok

 14:15 – 16:30 hod.: pohybové a relaxačné cvičenia, hygiena, olovrant, vzdelávacia aktivita, hry a hrové činnosti

MŠ úspešne spolupracuje s rodičmi a so ZŠ a spoločne pripravujú rôzne aktivity. Pomocným orgánom MŠ je Rada školy a výbor ZRŠ, ktorej členovia sa pravidelne stretávajú a pomáhajú riešiť problémy MŠ.

V školskom roku 2021/2022 v spolupráci s OÚ a ZŠ boli zrealizované podujatia:

– natáčanie programov v mesiaci október (mesiac úcty k starším) a december (vianočná besiedka)

– návšteva dentálnej hygieničky

– fašiangový karneval

– deň Matiek v triede MŠ

– športový deň na miestnom ihrisku pri príležitosti dňa detí

– vystúpenie v sále OÚ pri príležitosti dňa obce

– školský výlet – Spišská Nová Ves – ZOO

                        – jazda vláčikom „Spišiačikom“

– vystúpenie sokoliarov

– beseda so psovodmi

– rozlúčka s predškolákmi v sále OÚ