Základná škola v Hankovciach (ďalej len ZŠ) je málotriedna štátna ZŠ. V tomto šk. roku 2018/ 2019 funguje ako dvojtriedna. ZŠ nie je právnym subjektom. Zriaďovateľom školy je Obec Hankovce a štatutárnym zástupcom starosta obce. Školu navštevuje 23 žiakov 1. – 4. ročníka. Z obce Kochanovce dochádzajú 4 žiaci, z obce Oľšavce  4 žiaci  a z obce Porúbka dochádzajú 2 žiaci.

Delenie podľa tried a ročníkov:

Trieda I. (1. a 3. ročník)

Triedna učiteľka: Mgr. Kristína Katingerová
1. ročník                8 žiakov                  (3 dievčatá / 5 chlapcov)
3. ročník                3 žiaci                     (1 dievča/ 2 chlapci)

Spolu                    11 žiakov                 (4 dievčatá/ 7 chlapcov)                                                                          

Trieda II. (2.a 4. ročník)

Triedna učiteľka: Mgr. Marianna Ratvajová
2. ročník                     5 žiakov         (1 dievča/ 4 chlapci)
4. ročník                     7 žiaci            (3 dievčatá/ 4 chlapci)
Spolu                         12 žiakov       (4 dievčatá/ 8 chlapcov)

Trieda ŠKD

Vychovávateľka: Ing. Iveta Blaňárová

Triedu navštevuje v tomto šk. roku 21 žiakov.
Personálne obsadenie školy: Kvalifikovanosť pedagógov je 100%.

Mgr. Marianna Ratvajová – riaditeľka ZŠ/ učiteľka ZŠ
Mgr. Kristína Katingerová– učiteľka ZŠ

Ing. Iveta Blaňárová – vychovávateľka ŠKD
Mgr. Martin Chalupka – ev. a. v. kňaz/ vyučujúci Náboženskej výchovy
Mgr. Jozef Spišák – rím.-kat. kňaz/ vyučujúci Náboženskej výchovy
Anna Mikluščáková – školníčka/ upratovačka

Organizácia výchovno-vzdelávacieho procesu
Výchovno-vzdelávací proces prebieha v dopoludňajších hodinách v čase od 7.45 hod. do 12.15 hod. každý pracovný deň. Vyučovanie vedie  Mgr. Marianna Ratvajová a Mgr. Kristína Katingerová. V čase od 12.15 hod. do 13.00 hod. sa žiaci presúvajú na obed do jedálne MŠ. Popoludňajší výchovný proces Školského klubu detí (ŠKD) prebieha v čase od 13.00 hod. do 15.30 hod. každý pracovný deň pod vedením Ing. Ivety Blaňárovej. V tomto šk. roku navštevuje ŠKD 21 žiakov. Poplatok je 3, 30 eur mesačne. V popoludňajších hodinách prebieha v ZŠ aj krúžková činnosť a Náboženská výchova (NV).        

Utorok:                          13.00 – 13.45                   NV rím.-kat.                               Mgr.Spišák                                                                                                                        NV ev. a.v.                                 Mgr.M.Chalúpka

Štvrtok:                          13.00- 13.45                     Počítačový krúžok(3.a4.roč.)     Mgr.K. Katingerová

                                                                                Anglický krúžok (1.a 2. roč.)      Mgr.M.Ratvajová)        

Piatok:                            13.00 – 13.45                   Dramatický krúžok                      (učiteľky)

Rada školy
Rada školy pri Základnej škole v Hankovciach bola stanovená v zmysle §24 zákona č.596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Dňa 1.10.2013 bola voľba členov Rady školy. Do Rady školy boli zvolení:

Členovia rady školy:
Mgr. Marianna Ratvajová –pedagogický prac. (predseda RŠ)
Anna Mikluščáková– nepedagogický prac. (člen RŠ)
Milan Guľa – za zriaďovateľa (člen RŠ)
Mgr. Martina Brehuvová – za rodičov (člen RŠ)
Mgr. Alena Ilčisková – za rodičov (člen RŠ)

Materiálno – technické zabezpečenie ZŠ
         ZŠ má dobré podmienky, kapacitne je nad priemer, má dve triedy a počítačovú učebňu. V druhej triede je zriadený Školský klub detí.  Počítačová učebňa je zriadená v malom priestore medzi triedou a kotolňou. V tejto učebni máme 6 počítačových žiackych zostáv. V triede sú 5 počítačové  zostavy , ktoré napomáhajú a umožňujú naplno realizovať učebné osnovy a zvolené učebné postupy najmä v predmete Informatická výchova a na počítačovom krúžku.  Kancelária ZŠ je vybavená notebookom, 2 multifunkčnými zariadeniami a dataprojektorom.  Pre učiteľky bol dokúpený notebook  pre školskú aj mimoškolskú činnosť. Do obidvoch tried bol zakúpený nový školský nábytok (lavice a stoličky pre žiakov), zakúpené boli dievčenské kroje (17ks) , kostýmy na vianočnú besiedku a v internetovej miestnosti bola zabudovaná vstavaná skriňa. V II. triede (ŠKD) je nainštalovaná interaktívna tabuľa s príslušenstvom, získaná z projektu a zakúpený bol k nej balík Microsoft Office.  Ďalšie materiálne vybavenie ZŠ a ŠKD najmä spotrebný materiál bol v priebehu šk. roka postupne dopĺňaný. Počas letných prázdnin boli zrekonštruované a komplet prerobené sociálne zariadenia a jednotlivé triedy (stierky, nové stropy, osvetlenie, podlahy). Škola je obmedzená priestorom , ktorý slúži ako školský dvor, ale nie je prispôsobený ako detské školské ihrisko, avšak aj tento priestor chceme v budúcnosti vylepšiť pre našich žiakov. V tomto školskom roku bola na školský dvor zakúpená hojdacia zostava.

Akcie a podujatia organizované v školskom roku 2018/2019 (1.polrok)

28.10. 2018 – Návšteva kina v Bardejovských kúpeľoch (Hotel Transylvánia)

21.10. 2018 – Posedenie s dôchodcami v sále KD (spolupráca s OÚ a MŠ)

25.10. 2018 – Jeseníčkovia (jesenné výtvory rodičov a detí v ZŠ)

10.12.2018  –   DJZ Prešov- Divadelné predstavenie Červená Čiapočka

20.12.2018  –  Divadielko Gašparko- Traja Tučniaci


Akcie a podujatia organizované v školskom roku 2015/2016

 1. 10. 2015 – Návšteva kina v Bardejovských kúpeľoch (7 zhavranelých bratov)
 2. 10. 2015 – Divadelné predstavenie ŠD Košice- Dr. Jajbolí
 3. 10. 2015 – Posedenie s dôchodcami v sále KD (spolupráca s OÚ a MŠ)
 4. 10. 2015 – Súťaž o najkrajšiu tekvicu
 5. 12. 2015 – Stretnutie s Mikulášom.
 6. 12. 2015 – Vianočný program „Malý vianočný muzikál o betlehemskom dieťati“ + vianočná burza nápadov
 7. 1. 2016 – Fašiangový karneval s Boborlandom (spolupráca s OÚ)
 8. 2. 2016 – Divadlo Gašparko (Ako sa čert Froliš dostal do neba)

28.4. – 6.5. 2016 – Plavecký výcvik v rozsahu 12 hodín v spolupráci s org. Fénix v Bardejove

 1. 5. 2016 – Deň matiek (obecná a mimoškolská akcia v spolupráci s MŠ a OÚ)
 2. 5. 2016 – Divadlo Gašparko ( Snehulienka a 7 trpaslíkov)
 3. 6. 2016 – Detský beh zdravia – 3.ročník (spolupráca s OÚ, MŠ Hankovce a Harhaj, ZŠ Harhaj a N.Voľa)
 4. 6. 2016 – Športový deň v N. Voli (spolupráca s org. Fénix a ZŠ z okolitých obcí)
 5. 6. 2016 – Folklórne slávnosti v Hankovciach

20.- 24.6. 2016 – Škola v prírode – Skalka pri Kremnici (Chata Limba)

 1. 6. 2016 – Bezpečne na bicykli (súťaž v ovládaní základných pravidiel a zručnosti v jazde na bicykli)
 2. 6. 2016 – Rozlúčková štvrtákov
 3. 6. 2016 – Slávnostné odovzdávanie vysvedčení