Základná škola v Hankovciach (ďalej len ZŠ) je málotriedna  štátna ZŠ. V tomto šk. roku 2020/ 2021 funguje ako dvojtriedna. ZŠ nie je právnym subjektom. Zriaďovateľom školy je Obec  Hankovce a štatutárnym zástupcom starosta obce. Školu navštevuje  30  žiakov 1. – 4. ročníka. Z obce Kochanovce dochádza 8 žiakov,  z obce Oľšavce dochádzajú 3 žiaci a z obce Porúbka dochádza 1 žiak.

Delenie  podľa tried a ročníkov:

Trieda I. (1. a 4. ročník)

Triedna učiteľka: Mgr. Ľudmila Grega-Jakub

 1. ročník 13 žiakov             (6 dievča / 7 chlapcov)
  4. ročník              5 žiakov              (1 dievča/ 4 chlapci)

Spolu                    18 žiakov             (7 dievčat/ 11 chlapcov)                                                           

Trieda II. (2.a 3. ročník)

Triedna učiteľka: Mgr. Marianna Ratvajová; Asistentka učiteľa: Mgr. Kristína Skoncová
2. ročník                     4 žiaci           (2 dievčatá/ 2 chlapci)
3. ročník                     8 žiakov        (3 dievčatá/ 5 chlapcov)
Spolu                          12 žiakov        (5 dievčat/ 7 chlapcov)

Trieda ŠKD

Vychovávateľka: Ing. Iveta Blaňárová

Triedu ŠKD navštevuje v tomto šk. roku 29 žiakov.

Personálne obsadenie školy: Kvalifikovanosť pedagógov je 100%.

Mgr. Ľudmila Grega-Jakub – riaditeľka ZŠ/ učiteľka ZŠ
Mgr. Marianna Ratvajová – učiteľka ZŠ                                                                                                                                      Mgr. Kristína Skoncová – asistent učiteľa/ učiteľka ZŠ

 Ing. Iveta Blaňárová – vychovávateľka ŠKD
Mgr. Slavomír Sabol – ev. a. v. kňaz, biskup v.v./ vyučujúci Náboženskej výchovy
Mgr. Jozef Mager – rím.-kat. kňaz/ vyučujúci Náboženskej výchovy
Anna Mikluščáková – školníčka/ upratovačka

Organizácia výchovno-vzdelávacieho procesu
Výchovno-vzdelávací proces prebieha v dopoludňajších hodinách v čase od 7.45 hod. do 12.15 hod. každý pracovný deň. Vyučovanie vedie Mgr. Ľudmila  Grega -Jakub a Mgr. Marianna Ratvajová. V čase od 12.15 hod. do 13.00 hod. sa žiaci presúvajú na obed do jedálne MŠ. Popoludňajší výchovný proces Školského klubu detí (ŠKD) prebieha v čase od 13.00 hod. do 15.30 hod. každý pracovný deň pod vedením Ing. Ivety Blaňárovej. V tomto šk. roku navštevuje ŠKD 29 žiakov. Poplatok je 3, 30 eur mesačne. V tomto školskom roku krúžková činnosť  neprebieha, z dôvodu pandémie.

Rada školy
Rada školy pri Základnej škole v Hankovciach bola stanovená v zmysle §24 zákona č.596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Dňa 1.10.2013 bola voľba členov  Rady školy. Do Rady školy  boli zvolení:

 

Členovia rady školy:
Mgr. Marianna Ratvajová –pedagogický prac. (predseda RŠ)
Anna Mikluščáková– nepedagogický prac. (člen RŠ)
František Kendra – za zriaďovateľa (člen RŠ)
Mgr. Martina Brehuvová – za rodičov (člen RŠ)
Mgr. Alena Ilčisková  – za rodičov (člen RŠ)

Materiálno – technické zabezpečenie ZŠ
          ZŠ má dobré podmienky, kapacitne spĺňa normy, má dve triedy a počítačovú učebňu. V druhej triede je zriadený Školský klub detí a je v prevádzke už 13. rok. Počítačová učebňa je zriadená v malom priestore medzi triedou a kotolňou. V tejto učebni máme  10 počítačových žiackych zostáv, ktoré napomáhajú a umožňujú naplno realizovať učebné osnovy a zvolené učebné postupy najmä v predmete Informatická výchova a na Počítačovom krúžku. V kútiku ŠKD je interaktívna tabuľa. Kancelária  ZŠ je vybavená 3 notebookmi, multifunkčným zariadením, farebnou kopírkou  a dataprojektorom. Ďalšie materiálne vybavenie ZŠ a ŠKD najmä spotrebný materiál bol v priebehu šk. roka postupne dopĺňaný. Počas každých letných prázdnin sa budova školy zveľaďuje potrebnými opravami, vynovením interiéru, či exteriéru školy a dokupovaním potrebných pomôcok a školského nábytku.

Akcie a podujatia organizované v školskom roku 2018/2019 (2.polrok)

      10.2. 2019 – Karneval (Boborland)

      Marec s rozprávkou

      10.4. 2019 –  Zápis do 1.ročníka

      Od 24.4. do 1.5.2019 Plavecký výcvik

      9.5.2019  Posedenie s mamičkami v ZŠ

      28.5.2019 Školský výlet Špišská Nová Ves

      31.5.2019  Deň detí –(indiánske dopoludnie, DHZ Hankovce, Únia dôchodcov)

      13.6. 2019 Športový deň Nižná Voľa

      20 a 21.6.2019 Noc v škole (dopravné ihrisko Marhaň, cyklotúra, pohyblivé planetárium)

      27.6.2019 Rozlúčka so štvrtákmi

 

Akcie a podujatia organizované v školskom roku 2018/2019 (1.polrok)

28.10. 2018 – Návšteva kina v Bardejovských kúpeľoch (Hotel Transylvánia)

21.10. 2018 – Posedenie s dôchodcami v sále KD (spolupráca s OÚ a MŠ)

25.10. 2018 – Jeseníčkovia (jesenné výtvory rodičov a detí v ZŠ)

10.12.2018  –   DJZ Prešov- Divadelné predstavenie Červená Čiapočka

20.12.2018  –  Divadielko Gašparko- Traja Tučniaci


Akcie a podujatia organizované v školskom roku 2015/2016

 1. 10. 2015 – Návšteva kina v Bardejovských kúpeľoch (7 zhavranelých bratov)
 2. 10. 2015 – Divadelné predstavenie ŠD Košice- Dr. Jajbolí
 3. 10. 2015 – Posedenie s dôchodcami v sále KD (spolupráca s OÚ a MŠ)
 4. 10. 2015 – Súťaž o najkrajšiu tekvicu
 5. 12. 2015 – Stretnutie s Mikulášom.
 6. 12. 2015 – Vianočný program „Malý vianočný muzikál o betlehemskom dieťati“ + vianočná burza nápadov
 7. 1. 2016 – Fašiangový karneval s Boborlandom (spolupráca s OÚ)
 8. 2. 2016 – Divadlo Gašparko (Ako sa čert Froliš dostal do neba)

28.4. – 6.5. 2016 – Plavecký výcvik v rozsahu 12 hodín v spolupráci s org. Fénix v Bardejove

 1. 5. 2016 – Deň matiek (obecná a mimoškolská akcia v spolupráci s MŠ a OÚ)
 2. 5. 2016 – Divadlo Gašparko ( Snehulienka a 7 trpaslíkov)
 3. 6. 2016 – Detský beh zdravia – 3.ročník (spolupráca s OÚ, MŠ Hankovce a Harhaj, ZŠ Harhaj a N.Voľa)
 4. 6. 2016 – Športový deň v N. Voli (spolupráca s org. Fénix a ZŠ z okolitých obcí)
 5. 6. 2016 – Folklórne slávnosti v Hankovciach

20.- 24.6. 2016 – Škola v prírode – Skalka pri Kremnici (Chata Limba)

 1. 6. 2016 – Bezpečne na bicykli (súťaž v ovládaní základných pravidiel a zručnosti v jazde na bicykli)
 2. 6. 2016 – Rozlúčková štvrtákov
 3. 6. 2016 – Slávnostné odovzdávanie vysvedčení