Základná škola v Hankovciach (ďalej len ZŠ) je málotriedna štátna ZŠ. V tomto šk. roku 2016/ 2017 funguje ako dvojtriedna. ZŠ nie je právnym subjektom. Zriaďovateľom školy je Obec Hankovce a štatutárnym zástupcom starosta obce. Školu navštevuje 24 žiakov 1. – 4. ročníka. Z obce Kochanovce dochádza 7 žiakov,  z obce Oľšavce dochádza 5 žiakov a z obce Porúbka dochádza 1 žiak.

Delenie podľa tried a ročníkov:

Trieda I. (1. a 3. ročník)

Triedna učiteľka: Mgr. Ľudmila Marková
1. ročník                3 žiaci                     (1 dievča / 2 chlapci)
3. ročník                7 žiakov                  (5 dievčat/ 2 chlapci)

Spolu                       10 žiakov               (6 dievčat/ 4 chlapci)                                                                             

Trieda II. (2.a 4. ročník)

Triedna učiteľka: Mgr. Marianna Ratvajová
2. ročník                     8 žiakov         (3 dievčatá/ 5 chlapci)
4. ročník                     6 žiaci            (3 dievčatá/ 3 chlapci)
Spolu                          14 žiakov       (6 dievčatá/ 8 chlapcov)
Trieda ŠKD

Vychovávateľka: Mgr. Mária Kamidrová

Triedu navštevuje v tomto šk. roku 24 žiakov.
Personálne obsadenie školy: Kvalifikovanosť pedagógov je 100%.

Mgr. Ľudmila Marková – riaditeľka ZŠ/ učiteľka ZŠ
Mgr. Marianna Ratvajová – učiteľka ZŠ

Mgr. Mária Kamidrová – vychovávateľka ŠKD/ učiteľka ZŠ
Mgr. Martin Chalupka – ev. a. v. kňaz/ vyučujúci Náboženskej výchovy
Mgr. Jozef Spišák – rím.-kat. kňaz/ vyučujúci Náboženskej výchovy
Anna Mikluščáková – školníčka/ upratovačka

Organizácia výchovno-vzdelávacieho procesu
Výchovno-vzdelávací proces prebieha v dopoludňajších hodinách v čase od 7.40 hod. do 12.10 hod. každý pracovný deň. Vyučovanie vedie Mgr. Ľudmila Marková a Mgr. Marianna Ratvajová. V čase od 12.10 hod. do 13.00 hod. sa žiaci presúvajú na obed do jedálne MŠ. Popoludňajší výchovný proces Školského klubu detí (ŠKD) prebieha v čase od 13.00 hod. do 15.30 hod. každý pracovný deň pod vedením Mgr. Márie Kamidrovej. V tomto šk. roku navštevuje ŠKD 24 žiakov. Poplatok je 3, 30 eur mesačne. V popoludňajších hodinách prebieha v ZŠ aj krúžková činnosť a Náboženská výchova (NV).

Pondelok:              13.00 – 13.45                      Anglický jazyk (2.roč.)        Mgr. M. Ratvajová           
Utorok:                  13.00 – 13.45                       NV rím.-kat.                       Mgr. J. Spišák

                              13.45 – 14.30                       Počítačový krúžok             Mgr. M. Kamidrová

Streda:                   13.00 – 13.45                      Anglický jazyk  (1.roč.)       Mgr. Ľ. Marková                                 

Štvrtok:                  13.00 – 13.45                       NV ev. a. v.                        Mgr. M. Chalupka

13.45 – 14.30                       Počítačový krúžok             Mgr. M. Kamidrová

Piatok:                                      13.00 – 13.45                       Dramatický krúžok           (učiteľky)
Rada školy
Rada školy pri Základnej škole v Hankovciach bola stanovená v zmysle §24 zákona č.596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Dňa 1.10.2013 bola voľba členov Rady školy. Do Rady školy boli zvolení:

Členovia rady školy:
Mgr. Marianna Ratvajová –pedagogický prac. (predseda RŠ)
Anna Mikluščáková– nepedagogický prac. (člen RŠ)
Milan Guľa – za zriaďovateľa (člen RŠ)
Mgr. Martina Brehuvová – za rodičov (člen RŠ)
Mgr. Alena Ilčisková – za rodičov (člen RŠ)

Materiálno – technické zabezpečenie ZŠ
         ZŠ má dobré podmienky, kapacitne je nad priemer, má dve triedy a počítačovú učebňu. V druhej triede je zriadený Školský klub detí a je v prevádzke už 8. rok. Počítačová učebňa je zriadená v malom priestore medzi triedou a kotolňou. V tejto učebni máme 6 počítačových žiackych zostáv, v triede máme v počítačovom kútiku 5 počítačové žiacke zostavy a v ŠKD 2 počítačové žiacke zostavy, ktoré napomáhajú a umožňujú naplno realizovať učebné osnovy a zvolené učebné postupy najmä v predmete Informatická výchova a na Počítačovom krúžku. Kancelária ZŠ je vybavená notebookom, multifunkčným zariadením a dataprojektorom. V tomto šk. roku bol pre učiteľky dokúpený notebook pre školskú aj mimoškolskú činnosť. Do obidvoch tried bol zakúpený nový školský nábytok (lavice a stoličky pre žiakov), zakúpené boli dievčenské kroje (17ks) a v internetovej miestnosti bola zabudovaná vstavaná skriňa. V II. triede (ŠKD) je nainštalovaná interaktívna tabuľa s príslušenstvom, získaná z projektu. Ďalšie materiálne vybavenie ZŠ a ŠKD najmä spotrebný materiál bol v priebehu šk. roka postupne dopĺňaný. Počas letných prázdnin boli zrekonštruované a komplet prerobené sociálne zariadenia v ZŠ. Škola je obmedzená priestorom , ktorý slúži ako školský dvor, ale nie je prispôsobený ako detské školské ihrisko, avšak aj tento priestor chceme v budúcnosti vylepšiť pre našich žiakov.


Akcie a podujatia organizované v školskom roku 2015/2016

 1. 10. 2015 – Návšteva kina v Bardejovských kúpeľoch (7 zhavranelých bratov)
 2. 10. 2015 – Divadelné predstavenie ŠD Košice- Dr. Jajbolí
 3. 10. 2015 – Posedenie s dôchodcami v sále KD (spolupráca s OÚ a MŠ)
 4. 10. 2015 – Súťaž o najkrajšiu tekvicu
 5. 12. 2015 – Stretnutie s Mikulášom.
 6. 12. 2015 – Vianočný program „Malý vianočný muzikál o betlehemskom dieťati“ + vianočná burza nápadov
 7. 1. 2016 – Fašiangový karneval s Boborlandom (spolupráca s OÚ)
 8. 2. 2016 – Divadlo Gašparko (Ako sa čert Froliš dostal do neba)

28.4. – 6.5. 2016 – Plavecký výcvik v rozsahu 12 hodín v spolupráci s org. Fénix v Bardejove

 1. 5. 2016 – Deň matiek (obecná a mimoškolská akcia v spolupráci s MŠ a OÚ)
 2. 5. 2016 – Divadlo Gašparko ( Snehulienka a 7 trpaslíkov)
 3. 6. 2016 – Detský beh zdravia – 3.ročník (spolupráca s OÚ, MŠ Hankovce a Harhaj, ZŠ Harhaj a N.Voľa)
 4. 6. 2016 – Športový deň v N. Voli (spolupráca s org. Fénix a ZŠ z okolitých obcí)
 5. 6. 2016 – Folklórne slávnosti v Hankovciach

20.- 24.6. 2016 – Škola v prírode – Skalka pri Kremnici (Chata Limba)

 1. 6. 2016 – Bezpečne na bicykli (súťaž v ovládaní základných pravidiel a zručnosti v jazde na bicykli)
 2. 6. 2016 – Rozlúčková štvrtákov
 3. 6. 2016 – Slávnostné odovzdávanie vysvedčení