Farské oznamy na 27. cezročnú nedeľu v  roku 2018

vo farnosti sv. Martina z Tours

Pondelok

8. X.

Sv. Pelágia, mučenica
18:00

18:00

Porúbka

Nemcovce

D

F

+ Mária Švecová Babovová

+ čl. RB z Nemcoviec

Utorok

9. X.

Sv. Dionýz, biskup a spol., mučeníci
18:00

18:00

Hankovce

Harhaj

D

F

+ Andrej Hudák

+ Juraj Kračanský

Streda

10. X.

Sv. František Borgiáš, kňaz
18:00

18:00

Nemcovce

Porúbka

D

F

+ z rod. Baňasovej a Vojtekovej

Za zdr. a B. pož. r. Stana Moľa

Štvrtok

11. X.

Sv. Ján XXIII., pápež
18:00

18:00

Harhaj

Hankovce

D

F

+ Ján Švec ml.

Za zdr. a B. pož. r. Jána Lakatu  st.

Piatok

12. X.

Sv. Maximilián, biskup a mučeník
  6:15

18:00

Nemcovce

Hankovce

F

D

Za zdr. a B. pom. r. Goliašovej

+ z rod. Jančušovej

Sobota

13.X.

Sv. Koloman

 

  7:30

15:30

 

Nemcovce

Hankovce

F

D

F

Za zdr. a B. pož. r. Daniela Knapčíka

+ z rod. Smolkovskej a Tartotovej

sobáš

Nedeľa

14.X.

28. CEZROČNÁ NEDEĽA

  7:30

  7:30

  9:00

10:30

Harhaj

Nemcovce

Porúbka

Hankovce

D

F

F

F

Za farnosť

Za Jána a Annu Uhrinovych 70 r. života

Za zdr. a B. pož. r. Jána Hvišča

Za zdr. a B. pož. Milana Dančišaka

Október– nech modlitba ruženca je pre nás prostriedkom pokánia a spásy. Môžeme získať úplné odpustky. Ak je sv. omša-spolu. Sv. Otec žiada, aby sme k ruženci pridávali aj modlitbu Pod tvoju ochranu a k sv. Michalovi.

V  mesiaci október sa pri sv. omšiach modlíme  po latinsky Kyrie eleison, Sanctus, Pater noster, Agnus Dei, obrad premenenia.

40-dňová reťaz pôstu a modlitieb za kňazov– na Slovensku  trvá až do 24.10.2018. Pripojme sa k nej aj v tejto dobe plnej útokov diabla na kňazstvo.

Sv. Oltárna– dnes na prvú nedeľu v mesiaci bude vyložená v Hankovciach o 13:30.

Milodary:   

Ohlášky:

1. Peter Šoltýs, syn rodičov Jána  a Ľubice r. Brehuvovej, nar. v Bardejove býv. v V. Voli a Mária Kamidrová, dcéra rodičov Jána a Dariny r. Jančíkovej, nar. v Bardejove býv. v Hankovciach.3x

F– farár

D-dekan

 „My, ktorí sme sa narodili v kresťanskej spoločnosti, riskujeme, že budeme kresťanstvo prežívať „ako spoločenský zvyk“.“

pápež František

PORIADOK BOHOSLUŽIEB VO FORMATE DOC