ROK 2022

Harmonogram vývozu odpadu na rok 2022

Info list k triedeniu odpadov 2022

 

ROK 2021

Harmonogram vývozu odpadu na rok 2021

word VZN Nehnuteľnosti

word VZN č.2_2020 – Miestna daň za psa

word VZN č.3_2030 – Miestny poplatok za odpady

ROK 2020

  Harmonogram vývozu odpadu na rok 2020

Športové a kultúrne akcie konané v roku 2018

Práce vykonané v obci Hankovce v roku 2018

Zámenná zmluva

Práce vykonané v obci Hankovce v roku 2016

Športové a kultúrne akcie uskutočnené v roku 2016

wordJubilanti v roku 2016

ROK 2015

wordPráce vykonané v obci Hankovce v roku 2015

wordŠportové a kultúrne akcie uskutočnené v roku 2015

wordJubilanti v roku 2015

wordPráce vykonané v obci Hankovce v roku 2014

wordŠportové a kultúrne akcie v roku 2014


Komunálne voľby 2010

document-pdf-iconVoľby do orgánov samosprávy – zhrnutie

document-pdf-iconVoľby do orgánov samosprávy- časť I.,II.

document-pdf-iconVoľby do orgánov samosprávy- časť III.

document-pdf-iconVoľby do orgánov samosprávy- časť IV.

document-pdf-iconVoľby do orgánov samosprávy- časť V.


Dokumenty a VZN
wordVZN č. 1/2012 o miestnych daniach a poplatku za komunalne odpady

wordKomunitný plán Obce Hankovce

document-pdf-iconPlán hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Hankovce

wordVZN o poskytovaní dotácii z rozpočtu obce

wordVzory žiadostí – žiadosť o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce

document-pdf-iconUznesenie č. 22/2011 o poplatkoch za prenájom obecného majetku

wordVZN č. 1/2009 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné odpady na území obce Hankovce
wordDodatok k VZN č. 1/2009 – rok 2012

document-pdf-iconVZN 1/2011 – Prevádzkový poriadok pohrebiska

wordVZN č. 3/2011 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi

wordVZN č. 4/2011 o príspevkoch v školských zariadeniach

wordVZN č. 5/2011 o určení školského obvodu Základnej školy v Hankovciach

Iné

wordJubilanti v roku 2014

wordJubilanti v roku 2013

wordJubilanti v roku 2012

wordJubilanti v roku 2011

document-pdf-iconVyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2% zo zaplatenej dane

Ppt-2016-iconRekonštrukcia KSB Hankovce

wordVykonané práce v obci Hankovce počas roka 2012

wordKultúrne a športové akcie v obci uskutočnené počas roka 2012

wordVykonané práce v obci Hankovce počas roka 2011