ROK 2024

Zámer obce Hankovce previesť akcie VVS a.s.

    Podmienky verejnej obchodnej súťaže na prevod akcií obce na VVS a.s.

    Výzva na uplatnenie predkupného práva

    Register trestov

    Splnomocnenia

    Súťažný návrh, čestné vyhlásenia

    Valné zhromaždenie

    Výpis z Obchodného Registra

    Zmluva o prevode akcií

    Zmluva o upísaní dlhopisov

PHSR obce

ROK 2022

Harmonogram vývozu odpadu na rok 2022

Info list k triedeniu odpadov 2022

 

ROK 2021

Harmonogram vývozu odpadu na rok 2021

word VZN Nehnuteľnosti

word VZN č.2_2020 – Miestna daň za psa

word VZN č.3_2030 – Miestny poplatok za odpady

ROK 2020

  Harmonogram vývozu odpadu na rok 2020

Športové a kultúrne akcie konané v roku 2018

Práce vykonané v obci Hankovce v roku 2018

Zámenná zmluva

Práce vykonané v obci Hankovce v roku 2016

Športové a kultúrne akcie uskutočnené v roku 2016

wordJubilanti v roku 2016

ROK 2015

wordPráce vykonané v obci Hankovce v roku 2015

wordŠportové a kultúrne akcie uskutočnené v roku 2015

wordJubilanti v roku 2015

wordPráce vykonané v obci Hankovce v roku 2014

wordŠportové a kultúrne akcie v roku 2014


Komunálne voľby 2010

document-pdf-iconVoľby do orgánov samosprávy – zhrnutie

document-pdf-iconVoľby do orgánov samosprávy- časť I.,II.

document-pdf-iconVoľby do orgánov samosprávy- časť III.

document-pdf-iconVoľby do orgánov samosprávy- časť IV.

document-pdf-iconVoľby do orgánov samosprávy- časť V.


Dokumenty a VZN
wordVZN č. 1/2012 o miestnych daniach a poplatku za komunalne odpady

wordKomunitný plán Obce Hankovce

document-pdf-iconPlán hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Hankovce

wordVZN o poskytovaní dotácii z rozpočtu obce

wordVzory žiadostí – žiadosť o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce

document-pdf-iconUznesenie č. 22/2011 o poplatkoch za prenájom obecného majetku

wordVZN č. 1/2009 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné odpady na území obce Hankovce
wordDodatok k VZN č. 1/2009 – rok 2012

document-pdf-iconVZN 1/2011 – Prevádzkový poriadok pohrebiska

wordVZN č. 3/2011 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi

wordVZN č. 4/2011 o príspevkoch v školských zariadeniach

wordVZN č. 5/2011 o určení školského obvodu Základnej školy v Hankovciach

Iné

wordJubilanti v roku 2014

wordJubilanti v roku 2013

wordJubilanti v roku 2012

wordJubilanti v roku 2011

document-pdf-iconVyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2% zo zaplatenej dane

Ppt-2016-iconRekonštrukcia KSB Hankovce

wordVykonané práce v obci Hankovce počas roka 2012

wordKultúrne a športové akcie v obci uskutočnené počas roka 2012

wordVykonané práce v obci Hankovce počas roka 2011