Folklórna skupina Lazanka vznikla v roku 2012.

V začiatkoch spevácku zložku tvorilo 8 žien a 3 chlapci, na akordeón ich doprevádzal Jakub Helmanovský a na husliach Valika Kamidrová. Neskôr sa k mužskej speváckej zložke pridali aj chlapci z Nižnej Vole. Tohto času celkovo FSk Lazanka tvorí 21 členov pod vedením vedúcej p. Viery Markovej. Hudobný sprievod tohto času tvorí- akordeón: Miroslav Vojtek, husle: Karin Baňasová, druhé husle: Ondrej Pos (hosťujúci), basa: Imrich Vargovčík. FSk Lazanka od začiatku pôsobí pod záštitou odbecného úradu Hankovce, neskôr presne od roku 2016 aj pod záštitou Matice Slovenskej. FSk Lazanka úzko spolupracuje hlavne s OÚ Hankovce a ostatnými zložkami v obci, pri organizovaní rôzných obecných akcií, ako sú napríklad: -Deň matiek, – Deň otcov, – Úcta k starším. Najväčšou akciou, ktorú uskutočňuje FSk Lazanka spolu s OÚ Hankovce je folklórny festival už od roku 2012, tradične druhú júnovú nedeľu. FSk Laznaka sa pričinila aj na 5. ročníkoch Vianočných plesov, kde poslúžila aj svojim programom. Súbor reprezentuje a zachováva zvyky a tradície Hornošarišského regiónu a  tak sa aktívne pričiňuje na širení tradícií našich predkov.Počas svojej činnosti skupina vystúpila na rôzných miestnych, okresných aj zahraničných podujatiach, ako sú festivaly, jarmoky,rodinné oslavy, čepčenie neviest, kde sa prezentovala predovšetkým spevom, hlavne z okolia Hankoviec. Skupina sa predstavila aj viacerými ľudovými pásmami, ktorými sú:

– Priadky,

– Dožinky,

– Ked ce budu čepic,

– Jak to dakedy na viliju bulo.

V prípade záujmu o čepčenie alebo o vystúpenie nás kontaktujte na tel. čísle  – 0914 275 646.

Miestny spolok Červeného kríža v Hankovciach

Členom Slovenského Červeného kríža sa môže stať každá fyzická osoba alebo právnická osoba so sídlom na území Slovenskej republiky, ktorá súhlasí s princípmi a poslaním Medzinárodného hnutia Červeného kríža a Červeného polmesiaca a spĺňa ďalšie podmienky ustanovené v stanovách.

Miestny spolok Červeného kríža v Hankovciach bol založený dňa 26. apríla 2006 s počtom 27 členov, z toho dvaja muži a 25 žien.

V súčasnosti ma MSČK  22 členov.

Predseda   MSČK     Ľubica Jusková,  
Pokladník   MSČK    Ľubica Vantová

Členovia : Ľubica Jusková, Ľubica Vantová, Slávka Čorbová, Anna Mikluščaková, Emília Jusková, Anna Šimová, Anna Dzurková, Emília Čorbová, Viktoria Baňasová, Monika Vargovčíková, Emília Kažimirová, Marta Žacová, Viera Marková, Mária Červeňaková, Viera Kendrová, Darina Michalovová, Anna Guľová, Katarína Baňasová, Helena Fignarová, Ľudmila Grega – Jakub, Dušan Kapak.

 

Miestny spolok sa schádza asi štyrikrát ročne na svojich schôdzach, kde zhodnocuje svoju činnosť a plánuje rôzne aktivity do budúcnosti. Červený kríž každoročné dobrovoľne vypomáha pri organizovaní požiarnickej súťaže, festivalu, dňa matiek a posedenia s dôchodcami.  Členovia spolku Červeného kríža každoročne organizujú v letných mesiacoch popoludnie na tunajšej chate „Anna“ pri grilovačke, opekaní špekáčikov,  pri dobrom vínku a v družnej debate pobudnú  až do večerných hodín.

Členstvo v Slovenskom Červenom kríži je dobrovoľné.

Poľovnícke združenie LAZY Hankovce

PZ Lazy Hankovce poľuje na výmere 2157 Ha. Revír sa rozprestiera na KÚ Hankove, KÚ Vyšná Voľa a časť KÚ Nižná Voľa. PZ má 25 členov. PZ Lazy vzniklo v r. 1953 ako Poľovná spoločnosť Hankovce „Lazy“. Poľovnícke združenie malo uzatvorené zmluvy pre výkon práva poľovníctva s týmito obcami: Hankovce-sídlo spoločnosti, Kochanovce, Oľšavce, Porúbka, Nemcovce, Kurima Dubinné. Prvými členmi Pol. spol. boli páni: Dančišák, Šoltýs Juraj, Kamidra, Hudák, Červeňák, Semko, Goč, Hvišč, Hricek, Gdovin.
error loading file
Postupom času sa menili členovia aj sídlo. PZ Lazy od r. 1964 spadalo pod PZ Rovinky Oľšavce, v r. 1974 sa sídlo opäť vrátilo do Hankoviec, kde s obmenami pôsobí dodnes.
Zo začiatku sa poľovalo najmä na zver zajačiu, srnčiu, vysokej jelenej. Diviačej bolo málo, až od 80 tych rokov sa táto zver začala objavovať a tiež aj poľovať. Na druhej strane sa v revíri stratil zajac a je pomerne vzácnou zverou v našom revíri.
Revír PZ je zaradený do srnčej oblasti III. akostnej triedy. Normované kmeňové stavy sú: Jeleň 4 ks, srna 37 ks a diviak 4 ks. V revíri sa vyskytuje aj vlk, rys, divá mačka, jazvec, psík medvedikovitý a niekoľko krát bol spozorovaný aj los.
Prvoradou úlohou PZ je ochrana zveľaďovanie prírody. Veľa času členovia venujú starostlivosti o zver prípravou krmiva v zimnom období ako aj ochranou pred predátormi a to najmä proti túlavým psom a mačkám.Lov zveri je limitovaný na konkrétny druh zveri, ktorý nemožno prekročiť.
V spoločenskej oblasti PZ organizuje rôzne besedy, najmä s dorastom a deťmi ZŠ ako aj priateľské posedenia s rodinnými príslušnikmi členov PZ, plesmi a inými kultúrno spol. akciami.
PZ je jednou z najaktívnejších zložiek, ktorá pôsobí na územi obce, veľmi dobre spolupracuje s obecným úradom, kde s v rámci svojich možnosti vychádzaju navzájom k obojstrannej spokojnosti.

Dobrovoľný hasičský zbor – Hankovce

Výbor DHZ Hankovce

Predseda:        Marián Baloc- 0911938940

Podpredseda: Dalibor Žac– 0904118924

Tajomník:        Patrik Šima – 0904034723

Preventivár:    Martin Mihalčin – 0949814137

Referent mládeže: Marián Palko – 0944 283 831

Veliteľ:              Ján Šima – 0904351396

Pokladník:       Adrián Dančišák – 0915462913

Strojník:           František Kendra – 0911 898 787

Členovia výboru: Peter Mihalčin

                                Peter Jurčišin

                                Lukáš Mikluščák

  Miroslav Havír

Aktuálny zoznam členov DHZ … po kliknutí na odkaz stiahnite .xls súbor

ČINNOSŤ  DHZ  HANKOVCE ZA ROK  2018

Milé hasičky a hasiči, milí spoluobčania

Uplynul  ďalší rok činnosti Dobrovoľného hasičského zboru v Hankovciach. K dnešnému dňu náš DHZ v Hankovciach tvorí 56 členov.  

Činnosť výboru:

Činnosť zboru organizoval 10 členný výbor. 

Výbor sa stretol na 4. výborových schôdzach. Na výborových schôdzach sa riešilo organizovanie plánovaných úloh, vyhodnocovalo sa ich plnenie, zaoberali sme sa členskou základňou, schvaľovali prijatie nových členov a upozornenie neaktívnych členov, povyšovaním členov, starostlivosťou o techniku, organizovaním súťaží.

Z plánovaných činností na rok 2018 sme splnili všetky.   

Preventívna činnosť:

Aby bol DHZ akcieschopný k prípadným výjazdom k haseniu požiaru, je potrebné aj udržiavanie hasičskej techniky v neustálej pohotovosti. Vykonávali sme drobnú a väčšiu údržbu a opravy techniky, výstroja a hasičského vyzbroja .   

Tak ako minulý rok, aj v roku 2018 sme na základe žiadosti dostali dotáciu z ministerstva vnútra na nákup výstroja a vyzbroja v sume 3000 €, ktorú sme uskutočnili .   

O požiarnu techniku sa staral František Kendra a Ján Šima. 

27.5.2018 sa naša DHZ zúčastnila previerky pripravenosti DHZ konanej v obci Kochanovce kde sme dopadli hodnotením prospel. 

7.6.2018 boli naši členovia Ján Šima a Peter Mihalčin prevziať v Prešove protipovodňoví vozík. 

Zásahová činnosť:

      Náš zbor bol 20.1.2018 prizvaný na pomoc pri hľadaní nezvestnej osoby v obci Kurima . Naši členovia tohto roku pomáhali aj pri hľadaní nezvestnej osoby v našej obci.  

Brigádnická činnosť:

       V rámci oblasti brigádnickej činnosti sme v spolupráci s obecným úradom organizovali brigádu na prevoz dlažobných kociek od miestneho rímskokatolíckeho kostola. Daný kalendárny rok prebehla hĺbková inventarizácia majetku DHZ Hankovce.  

Účasť na súťažiach:

Rok 2018 bol pre náš zbor veľmi úspešný.  

Dobrovoľný hasičský zbor obce Hankovce  je vďaka svojim členom aktívnym združením obce. Už dlhé roky jeho členovia úspešne reprezentujú našu počtom obyvateľov malú, ale schopnosťou bojovať ,,veľkú“ obec Hankovce. Letné mesiace boli naplnené úspechmi                     a aktivitami našich hasičov na okresných súťažiach DPO a ligových kolách VHSL .   

 • dňa 03.6.2018 DHZ Zlaté zorganizovalo prvé kolo VHSL na ktorom sa našim mužom veľmi nedarilo a súťaž ukončili s neplatným pokusom.
 • dňa 10.6.2018 sa konala v Raslaviciach okresná hasičská súťaž ktorej sa zúčastnili naše ženy ktoré skončili na 2. mieste
 • dňa 17.6.2018 DHZ Bzenov zorganizovalo druhé kolo VHSL na ktorom sa už zúčastnili obe naše tými ktoré obsadili pekne štvrte miesta .
 • dňa 24.6.2018 DHZ Šarišské Michaľany zorganizovalo tretie kolo VHSL spojene s kolom OHL Sabinov na ktorom naši muži obsadili 9. miesto spomedzi 29 tímov. Naše ženy na tejto súťaži obsadili 7. miesto z 12 tímov.
 • dňa 08.7.2018 DHZ Rokytov zorganizovalo štvrté kolo VHSL tu sa už našim mužom darilo trochu menej a obsadili 11. miesto. Naše ženy na tejto súťaži obsadili 4. miesto.
 • dňa 15.7.2018 naša DHZ organizovala memoriál Tomáša Dvorského a pohár starostu obce kde naši muži obsadili 7. miesto a naše ženy skončili na peknom prvom mieste.  
 • dňa 29.7.2018 DHZ Terňa zorganizovalo piate kolo naši muži na tejto súťaži obsadili
 1. miesto. Ženám sa na tejto súťaži darilo pomenej a obsadili 5. miesto.
 • dňa 12.8.2018 DHZ Hrabovec zorganizovalo šieste kolo VHSL spojene s kolom OHL Sabinov na ktorom naši muži obsadili 13. miesto spomedzi 32 tímov. Naše ženy na tejto súťaži obsadili krásne 4. miesto spomedzi 14 tímov.   
 • dňa 19.8.2018 naše DHZ organizovalo siedme kolo VHSL nakoľko podmienky na našom miestnom ihrisku neboli najlepšie súťaž sme usporiadali v susednej obci Oľšavce začo ďakujeme starostovi obce Oľšavce. Na tejto domácej súťaži naše tímy obsadili krásne štvrté miesta .
 • dňa 26.8.2018 DHZ Lúčka zorganizovalo ôsme kolo VHSL spojene s kolom OHL Sabinov na ktorom naši muži obsadili 6. miesto spomedzi 31 tímov. Naše ženy na tejto súťaži obsadili krásne 3. miesto spomedzi 13 tímov.  
 • 8.2018 sa naše DHZ zúčastnilo nočnej hasičskej súťaže v obci Radoma kde muži aj ženy obsadili pekne druhé miesta.
 • dňa 01.9.2018 DHZ Komárov organizovalo deviate kolo a zároveň aj finále VHSL spojene s finále OHL Bardejov kde naši muži obsadili nie veľmi dobre 17. miesto ale celkovo vo VHSL skončili na peknom 6. mieste. Na tejto súťaži sa zúčastnili aj naše ženy ktoré obsadili pekne 3. miesto s časom 18:60 a týmto časom si dali aj svoj osobný rekord ktorý veríme že v nasledujúcej sezóne prekonajú. Týmto výkonom sa dostali na celkove pekne 4. miesto vo VHSL .
 • dňa 02.9.2018 sa konal Bardejov cup kde sa zúčastnili obe naše tými a obsadili pekne tretie miesta.
 • 10.2018 sa naše ženy zúčastnili desiateho ročníka NABERAČKY v Giraltovciach kde obsadili krásne štvrte miesto.

Vďaka patrí všetkým aktívnym členom za ich snahu i ochotu pomôcť pri akciách a súťažiach. Poďakovanie patrí aj tým, čo sa starali o ich nácvik, techniku, či vodičom, ktorí dopravovali družstvá na súťaže. Samozrejme vďaka patrí aj členom, ktorí prišli svojou účasťou podporiť súťažiacich členov družstiev.    

Kultúrno-spoločenská činnosť:

 • 5.2018 sa na člen Ján Šima zúčastnil slávnosti sv. Floriána v Bardejove .
 • Zastavili sme 1 svadobný sprievod, Dominik Groško a Monika Hudáková ktorým boli odovzdané aj svadobné dary.
 • Každoročne si pripomíname okrúhle životné jubileá. Tento rok to sú Tomáš Guľa a Dalibor Žac ktorým prajeme veľa zdravia do ďalších rokov. 

Dobre sme spolupracovali aj s Obecným úradom v Hankovciach, s pánom starostom Jánom Grega-Jakubom a obecným zastupiteľstvom. Nesmieme zabudnúť ani na našich sponzorov DMG Trades.r.o. Dušan Gdovin, Bongips Lukáš Mikluščák, Jurgass.r.o. Jozef Jurkanin,  spoločnosť Štamgast a tento rok nám prispeli nemalou čiastkou aj naši členovia Jakub Jurčišin, Marek Gdovin, Marián Baloc, Ondrej Mihalčin, Dominik Mihalčin, Peter Mihalčin a Adrián Dančišák za čo všetkým patrí poďakovanie.   

Milí hasiči,   

verím, že pri obetavosti a ochote dosiahneme aj v roku 2019 aspoň také úspechy ako tento rok a naďalej budeme rozvíjať povedomie dobrého a úspešného Dobrovoľného hasičského zboru v obci Hankovce.   

Nech nám v tom pomáha aj náš patrón sv. Florián!  

V Hankovciach dňa 28. 12. 2018. 

Spracoval : Patrik Šima

Tajomnik