Obec Hankovce patrí pod Cirkevný zbor Evanjelickej Cirkvi a.v. v Marhani, ktorý je súčasťou Šarišsko – zemplínskeho seniorátu.

Kontaktné informácie:


Marhaň 52
086 45 Marhaň
tel.: 054 / 7393217
e-mail: marhan@ecav.sk
Správca farnosti: Mgr. Slavomír Sabol, zborový farár, ECAV biskup v.v.

Dozorca: Ing. Radoslav Brehuv, zborový dozorca
Obec Hankovce patrí do Cirkevného zboru ECAV v Marhani. Je pravdepodobné, že v časoch reformácie boli Hankovce samostatným cirkevným zborom. Na okolí boli aj ďalšie samostatné ev. cirkevné zbory: Koprivnica, Kučín, Kochanovce či Olšavce. Tieto zbory však počas protirefomácie približne v rokoch 1670-1722 zanikli.

Po zániku samostatného zboru sa Hankovce stali súčasťou marhaňského zboru a tak je tomu až doposiaľ.V r. 1828 bola v Hankovciach postavená modlitebňa na pozemku, ktorý zboru darovala grófka Wolkensteinová. V tejto modlitebni slúžil marhaňský farár 8 krát do roka Služby Božie. Modlitebňa bola pri kanonickej vizitácii biskupa Jura Janošku v roku 1926 v zlom stave. Veriaci si chceli už pred prvou svetovou vojnou postaviť vlastný chrám, ale vojnové udalosti to znemožnili.

error loading fileV Hankovciach stála aj samostatná zvonica, v ktorej boli dva zvony. Jeden (250 kg) nadobudnutý v roku 1923. S nápisom: Od ohňa, povodne, vojny, moru, hladu zachovaj nás Bože a požehnaj cirkev i národ náš. Menší zvon (50 kg) bol zadovážený v roku 1924. Oba boli prenesené do veže nového kostola.
Nový kostol začali stavať v roku 1937. Dokončený bol v r. 1938 a toho istého roku – 17. júla ho posvätil biskup V. P. Čobrda. Privítali ho s najväčšou úctou. Pozdravil ho Dr. Oberhauser, zástupca okresného náčelníka. Za cirkevný zbor A. Barthó, giraltovský ev. a. v. farár, ktorý v tom čase administroval cirkevný zbor. Domáci kňaz Karol Žilinský bol chorý.

Hankovskí veriaci odpracovali na kostole 1650 dní, veriaci z okolia 800 dní. Viacerí cirkevníci priniesli bohaté a milé obete. J. Breha z Kochanoviec daroval oltárny obraz a jedno okno. J. Breha z Hankoviec 600 korún. Ján Sokol z Harhaja okno za 420 korún. Ján Dvorský z Hankoviec daroval 300 korún. Mikuláš Dessewffy, zborový dozorca, daroval 200 korún a M. Janotka postavil oltár zadarmo.
19. 11. 1967 bol posvätený na veži kostola nový kríž. Posviacal ho biskup Dr. Štefan Kátlovský. V roku 1980 bol do kostola zadovážený nový organ v hodnote 271 000 korún. V 90 – tych rokoch prebiehala vnútorná i vonkajšia rekonštrukcia chrámu, ktorý bol odvodnený, bol zväčšený chór, položená nová dlažba. Chrám bol zvnútra i zvonka vymaľovaný. V roku 2008 pri príležitosti 70. výročia posvätenia chrámu Božieho, boli vymenené okná, zakúpený nový digitálny číselník a tiež boli zhotovené nový ambón a krstiteľnica, ktoré posvätil biskup VD Slavomír Sabol.

V Hankovciach bola aj evanjelická škola a navštevovali ju deti z Harhaja, Porúbky a Nemcoviec. Budova školy pochádza z roku 1902 a dodnes slúži na vyučovanie detí, ako aj na zborové aktivity – stretnutia dorastu a detské Služby Božie.

Z Hankoviec pochádzajú aj dvaja ev. a. v. farári – súrodenci Marek a Radoslav Cingeľovci.
Mgr. Marek Cingeľ bol farárom v cirkevnom zbore Veličná (v rokoch 1998-2009) a tiež konseniorom Liptovsko-oravského seniorátu. V súčasnosti (od roku 2009) je farárom v cirkevnom zbore Richvald.

Mgr. Radoslav Cingeľ pôsobil v cirkevnom zbore Dudince (2000-2008), neskôr ako riaditeľ biskupského úradu VD v Prešove (od roku 2008). V roku 2010 si ho Pán Boh vo veku 33 rokov povolal do večnosti a je pochovaný na cintoríne v Hankovciach.
V Hankovciach žije v súčasnosti 231 evanjelikov a. v. a je to počtom členov najväčšia obec cirkevného zboru v Marhani.