Základná škola v Hankovciach (ďalej len ZŠ) je málotriedna štátna ZŠ. V tomto šk. roku 2022/ 2023 funguje ako
dvojtriedna. ZŠ nie je právnym subjektom. Zriaďovateľom školy je Obec Hankovce a štatutárnym zástupcom starosta
obce. Školu navštevuje 23 žiakov 1. – 4. Ročníka, z toho 1 žiak študujúci v zahraničí. Z obce Kochanovce dochádzajú
4 žiaci.
Delenie podľa tried a ročníkov:
Trieda I. (1. a 3. ročník)
Triedna učiteľka: Mgr. Ľudmila Grega-Jakub
1. ročník 6 žiakov (3 dievčatá / 3 chlapci)
3. Ročník 8 žiakov (5 dievčatá/ 3 chlapci)
Spolu 14 žiakov (8 dievčatá/ 6 chlapci)
Trieda II. (2.a 4. ročník)
Triedna učiteľka: Mgr. Marianna Ratvajová
2. ročník                     5 žiakov         (3 dievčatá/ 2 chlapci)
4. ročník                     4 žiaci        (2 dievčatá/ 2 chlapci)
Spolu                          9 žiakov (5 dievčatá/ 4 chlapci)
Školský klub detí
ŠKD navštevuje v tomto šk. roku 21 žiakov. Popoludňajší výchovný proces prebieha v 1 oddelení.
ŠKD (1. – 4. ročník) – Vychovávateľka: Ing. Adriana Hajdony
Personálne obsadenie školy: Kvalifikovanosť pedagógov je 100%.
Mgr. Ľudmila Grega-Jakub – riaditeľka ZŠ/ učiteľka ZŠ
Mgr. Marianna Ratvajová – učiteľka ZŠ
Ing.Adriana Hajdony – vychovávateľka ŠKD/ učiteľ ZŠ (výchovné predmety)
Mgr. Slavomír Sabol – ev. a. v. kňaz, biskup v.v./ vyučujúci Náboženskej výchovy
Mgr. Jozef Mager – rím.-kat. kňaz/ vyučujúci Náboženskej výchovy
Anna Mikluščáková – školníčka/ upratovačka
Organizácia výchovno-vzdelávacieho procesu
Výchovno-vzdelávací proces prebieha v dopoludňajších hodinách v čase od 7.45 hod. do 12.15 hod. každý pracovný
deň. Vyučovanie vedie Mgr. Ľudmila Grega –Jakub, Mgr. Marianna Ratvajová a Ing. Adriana Hajdony. V čase od
12.15 hod. do 13.00 hod. sa žiaci presúvajú na obed do ŠJ. Popoludňajší výchovný proces Školského klubu detí (ŠKD)
prebieha v čase od 13.00 hod. do 15.30 hod. každý pracovný deň pod vedením vychovávateľky Ing. A.Hajdony.
V tomto šk. roku navštevuje ŠKD 21 žiakov. Poplatok je 5,- eur mesačne.

Záujmové krúžky
Utorok: – Anglický jazyk 1.,2. roč. – Mgr. Ľ.Grega-Jakub, Tvorivé dielne 3.,4. roč. – Ing. A. Hajdony
Štvrtok: – Šikovné ruky 1.-4- roč. – Mgr. M. Ratvajová

Rada školy
Rada školy pri Základnej škole v Hankovciach bola stanovená v zmysle §24 zákona č.596/2003 Z.z. o štátnej správe
v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Dňa 1.10.2013 bola voľba členov Rady
školy. Do Rady školy boli zvolení:

Členovia rady školy:
Mgr. Marianna Ratvajová –pedagogický prac. (predseda RŠ)
Anna Mikluščáková– nepedagogický prac. (člen RŠ)
František Kendra – za zriaďovateľa (člen RŠ)
Mgr. Martina Brehuvová – za rodičov (člen RŠ)
Mgr. Alena Ilčisková – za rodičov (člen RŠ)
Materiálno – technické zabezpečenie ZŠ
ZŠ má dobré podmienky, kapacitne spĺňa normy, má dve triedy a počítačovú učebňu. V obidvoch triedach je
zriadený Školský klub detí, ktorí je v prevádzke už 15. rok. Počítačová učebňa je zriadená v malom priestore medzi
triedou a kotolňou. V tejto učebni máme 10 počítačových žiackych zostáv, ktoré napomáhajú a umožňujú naplno
realizovať učebné osnovy a zvolené učebné postupy najmä v predmete Informatická výchova. V kútikoch ŠKD sú
interaktívne tabule. Kancelária ZŠ je vybavená 3 notebookmi, multifunkčným zariadením, farebnou kopírkou
a dataprojektorom. Ďalšie materiálne vybavenie ZŠ a ŠKD najmä spotrebný materiál bol v priebehu šk. roka postupne
dopĺňaný. Vždy počas letných prázdnin sa budova školy zveľaďuje potrebnými opravami, vynovením interiéru, či
exteriéru školy a dokupovaním potrebných pomôcok a školského nábytku. V tomto školskom roku bola
zrekonštruovaná miestnosť pre upratovačku (stierka, omietka, dlažba, obklad, inštalatérske práce, elektrika, nová
skriňa) a vymenené okno v kúpeľni a kuchynke.

Akcie a podujatia organizované v školskom roku 2018/2019 (2.polrok)

      10.2. 2019 – Karneval (Boborland)

      Marec s rozprávkou

      10.4. 2019 –  Zápis do 1.ročníka

      Od 24.4. do 1.5.2019 Plavecký výcvik

      9.5.2019  Posedenie s mamičkami v ZŠ

      28.5.2019 Školský výlet Špišská Nová Ves

      31.5.2019  Deň detí –(indiánske dopoludnie, DHZ Hankovce, Únia dôchodcov)

      13.6. 2019 Športový deň Nižná Voľa

      20 a 21.6.2019 Noc v škole (dopravné ihrisko Marhaň, cyklotúra, pohyblivé planetárium)

      27.6.2019 Rozlúčka so štvrtákmi

 

Akcie a podujatia organizované v školskom roku 2018/2019 (1.polrok)

28.10. 2018 – Návšteva kina v Bardejovských kúpeľoch (Hotel Transylvánia)

21.10. 2018 – Posedenie s dôchodcami v sále KD (spolupráca s OÚ a MŠ)

25.10. 2018 – Jeseníčkovia (jesenné výtvory rodičov a detí v ZŠ)

10.12.2018  –   DJZ Prešov- Divadelné predstavenie Červená Čiapočka

20.12.2018  –  Divadielko Gašparko- Traja Tučniaci


Akcie a podujatia organizované v školskom roku 2015/2016

 1. 10. 2015 – Návšteva kina v Bardejovských kúpeľoch (7 zhavranelých bratov)
 2. 10. 2015 – Divadelné predstavenie ŠD Košice- Dr. Jajbolí
 3. 10. 2015 – Posedenie s dôchodcami v sále KD (spolupráca s OÚ a MŠ)
 4. 10. 2015 – Súťaž o najkrajšiu tekvicu
 5. 12. 2015 – Stretnutie s Mikulášom.
 6. 12. 2015 – Vianočný program „Malý vianočný muzikál o betlehemskom dieťati“ + vianočná burza nápadov
 7. 1. 2016 – Fašiangový karneval s Boborlandom (spolupráca s OÚ)
 8. 2. 2016 – Divadlo Gašparko (Ako sa čert Froliš dostal do neba)

28.4. – 6.5. 2016 – Plavecký výcvik v rozsahu 12 hodín v spolupráci s org. Fénix v Bardejove

 1. 5. 2016 – Deň matiek (obecná a mimoškolská akcia v spolupráci s MŠ a OÚ)
 2. 5. 2016 – Divadlo Gašparko ( Snehulienka a 7 trpaslíkov)
 3. 6. 2016 – Detský beh zdravia – 3.ročník (spolupráca s OÚ, MŠ Hankovce a Harhaj, ZŠ Harhaj a N.Voľa)
 4. 6. 2016 – Športový deň v N. Voli (spolupráca s org. Fénix a ZŠ z okolitých obcí)
 5. 6. 2016 – Folklórne slávnosti v Hankovciach

20.- 24.6. 2016 – Škola v prírode – Skalka pri Kremnici (Chata Limba)

 1. 6. 2016 – Bezpečne na bicykli (súťaž v ovládaní základných pravidiel a zručnosti v jazde na bicykli)
 2. 6. 2016 – Rozlúčková štvrtákov
 3. 6. 2016 – Slávnostné odovzdávanie vysvedčení