Základná škola v Hankovciach (ďalej len ZŠ) je málotriedna štátna ZŠ. V tomto šk. roku 2019/ 2020 funguje ako dvojtriedna. ZŠ nie je právnym subjektom. Zriaďovateľom školy je Obec Hankovce a štatutárnym zástupcom starosta obce. Školu navštevuje 20 žiakov 1. – 4. ročníka. Z obce Kochanovce dochádzajú 5 žiaci, z obce Oľšavce  2 žiaci   z obce Porúbka dochádza 1 žiak.

Delenie podľa tried a ročníkov:

Trieda I. (2. a 4. ročník)

Triedna učiteľka: Mgr. Kristína Katingerová
2. ročník                8 žiakov                  (3 dievčatá / 5 chlapcov)
4. ročník                3 žiaci                     (1 dievča/ 2 chlapci)

Spolu                    11 žiakov                 (4 dievčatá/ 7 chlapcov)                                                                          

Trieda II. (1.a 3. ročník)

Triedna učiteľka: Mgr. Marianna Ratvajová
1. ročník                     4 žiaci            (2 dievčatá/ 2 chlapci)
4. ročník                     5 žiaci            (1 dievča/ 4 chlapci)
Spolu                         9 žiakov       (3 dievčatá/ 6 chlapcov)

Trieda ŠKD

Vychovávateľka: Ing. Iveta Blaňárová

Triedu navštevuje v tomto šk. roku 20 žiakov.
Personálne obsadenie školy: Kvalifikovanosť pedagógov je 100%.

Mgr. Marianna Ratvajová – riaditeľka ZŠ/ učiteľka ZŠ
Mgr. Kristína Katingerová– učiteľka ZŠ

Ing. Iveta Blaňárová – vychovávateľka ŠKD
Mgr. Ľudmila Grega-Jakub –  vyučujúca evanjelickej Náboženskej výchovy
Mgr. Jozef Mager – rím.-kat. kňaz/ vyučujúci Náboženskej výchovy
Anna Mikluščáková – školníčka/ upratovačka

Organizácia výchovno-vzdelávacieho procesu
Výchovno-vzdelávací proces prebieha v dopoludňajších hodinách v čase od 7.45 hod. do 12.15 hod. každý pracovný deň. Vyučovanie vedie  Mgr. Marianna Ratvajová a Mgr. Kristína Katingerová. V čase od 12.15 hod. do 13.00 hod. sa žiaci presúvajú na obed do jedálne MŠ. Popoludňajší výchovný proces Školského klubu detí (ŠKD) prebieha v čase od 13.00 hod. do 15.30 hod. každý pracovný deň pod vedením Ing. Ivety Blaňárovej. V tomto šk. roku navštevuje ŠKD  20 žiakov. Poplatok je 3, 30 eur mesačne. V popoludňajších hodinách prebieha v ZŠ aj krúžková činnosť a Náboženská výchova (NV).        

Streda:                         13.00 – 13.45                   NV rím.-kat.                                 Mgr. J. Mager                                                                                                 NV ev. a.v.                                   Mgr. Ľ.Marková

Štvrtok:                         13.00- 13.45                     Počítačový krúžok (3.a4.roč.)     Mgr.K. Katingerová

                                                                               Anglický krúžok (1.a 2. roč.)      Mgr.M.Ratvajová)        

Piatok:                          13.00 – 13.45                   Dramatický krúžok                      (učiteľky)

Rada školy
Rada školy pri Základnej škole v Hankovciach bola stanovená v zmysle §24 zákona č.596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Dňa 1.10.2013 bola voľba členov Rady školy. Do Rady školy boli zvolení:

Členovia rady školy:
Mgr. Marianna Ratvajová –pedagogický prac. (predseda RŠ)
Anna Mikluščáková– nepedagogický prac. (člen RŠ)
Milan Guľa – za zriaďovateľa (člen RŠ)
Mgr. Martina Brehuvová – za rodičov (člen RŠ)
Mgr. Alena Ilčisková – za rodičov (člen RŠ)

Materiálno – technické zabezpečenie ZŠ
         ZŠ má dobré podmienky, kapacitne je nad priemer, má dve triedy a počítačovú učebňu. V druhej triede je zriadený Školský klub detí.  Počítačová učebňa je zriadená v malom priestore medzi triedou a kotolňou. V tejto učebni máme 9 počítačových žiackych zostáv z toho 3 sú úplne nové. Všetky napomáhajú a umožňujú naplno realizovať učebné osnovy a zvolené učebné postupy najmä v predmete Informatická výchova a na počítačovom krúžku.  Kancelária ZŠ je vybavená 2 notebookmi, 2 multifunkčnými zariadeniami a dataprojektorom. V II. triede (ŠKD) je nainštalovaná interaktívna tabuľa s príslušenstvom, získaná z projektu a zakúpený bol k nej balík Microsoft Office a nový notebook. Tiež boli zakúpené nástenné mapy do tried, edukačná podložka, florbalové zostavy na Tv (12 hokejok , 2 bránky a 2 lopty). Ďalšie materiálne vybavenie ZŠ a ŠKD najmä spotrebný materiál bol v priebehu šk. roka postupne dopĺňaný. Počas letných prázdnin boli zrekonštruované a komplet prerobené chodby (stierky, nové stropy, osvetlenie, podlahy, schody.). Vymenené boli regály na topánky a vchodové dvere, na ktoré sa dala nalepiť farebná tapeta s veselým školským motívom. Škola je obmedzená priestorom, ktorý slúži ako školský dvor, ale nie je prispôsobený ako detské školské ihrisko. Avšak cez prázdniny bol vylepšený aspoň vyrovnaním terénu.

Akcie a podujatia organizované v školskom roku 2018/2019 (2.polrok)

      10.2. 2019 – Karneval (Boborland)

      Marec s rozprávkou

      10.4. 2019 –  Zápis do 1.ročníka

      Od 24.4. do 1.5.2019 Plavecký výcvik

      9.5.2019  Posedenie s mamičkami v ZŠ

      28.5.2019 Školský výlet Špišská Nová Ves

      31.5.2019  Deň detí –(indiánske dopoludnie, DHZ Hankovce, Únia dôchodcov)

      13.6. 2019 Športový deň Nižná Voľa

      20 a 21.6.2019 Noc v škole (dopravné ihrisko Marhaň, cyklotúra, pohyblivé planetárium)

      27.6.2019 Rozlúčka so štvrtákmi

 

Akcie a podujatia organizované v školskom roku 2018/2019 (1.polrok)

28.10. 2018 – Návšteva kina v Bardejovských kúpeľoch (Hotel Transylvánia)

21.10. 2018 – Posedenie s dôchodcami v sále KD (spolupráca s OÚ a MŠ)

25.10. 2018 – Jeseníčkovia (jesenné výtvory rodičov a detí v ZŠ)

10.12.2018  –   DJZ Prešov- Divadelné predstavenie Červená Čiapočka

20.12.2018  –  Divadielko Gašparko- Traja Tučniaci


Akcie a podujatia organizované v školskom roku 2015/2016

 1. 10. 2015 – Návšteva kina v Bardejovských kúpeľoch (7 zhavranelých bratov)
 2. 10. 2015 – Divadelné predstavenie ŠD Košice- Dr. Jajbolí
 3. 10. 2015 – Posedenie s dôchodcami v sále KD (spolupráca s OÚ a MŠ)
 4. 10. 2015 – Súťaž o najkrajšiu tekvicu
 5. 12. 2015 – Stretnutie s Mikulášom.
 6. 12. 2015 – Vianočný program „Malý vianočný muzikál o betlehemskom dieťati“ + vianočná burza nápadov
 7. 1. 2016 – Fašiangový karneval s Boborlandom (spolupráca s OÚ)
 8. 2. 2016 – Divadlo Gašparko (Ako sa čert Froliš dostal do neba)

28.4. – 6.5. 2016 – Plavecký výcvik v rozsahu 12 hodín v spolupráci s org. Fénix v Bardejove

 1. 5. 2016 – Deň matiek (obecná a mimoškolská akcia v spolupráci s MŠ a OÚ)
 2. 5. 2016 – Divadlo Gašparko ( Snehulienka a 7 trpaslíkov)
 3. 6. 2016 – Detský beh zdravia – 3.ročník (spolupráca s OÚ, MŠ Hankovce a Harhaj, ZŠ Harhaj a N.Voľa)
 4. 6. 2016 – Športový deň v N. Voli (spolupráca s org. Fénix a ZŠ z okolitých obcí)
 5. 6. 2016 – Folklórne slávnosti v Hankovciach

20.- 24.6. 2016 – Škola v prírode – Skalka pri Kremnici (Chata Limba)

 1. 6. 2016 – Bezpečne na bicykli (súťaž v ovládaní základných pravidiel a zručnosti v jazde na bicykli)
 2. 6. 2016 – Rozlúčková štvrtákov
 3. 6. 2016 – Slávnostné odovzdávanie vysvedčení