admin/ 7 júna, 2017/ Aktuality

Obec Hankovce

v zmysle § 4 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v  znení neskorších predpisov a zákona NR SR č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

vyhlasuje

výberové konanie

na obsadenie funkcie riaditeľa Základnej školy Hankovce, Hankovce č. 24, 086 46 Hankovce 

Kvalifikačné predpoklady:

odborná a pedagogická spôsobilosť pre daný druh a typ školy v zmysle vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov,

– vykonanie prvej atestácie v zmysle zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov,

– najmenej päť rokov výkonu pedagogickej praxe podľa § 3 ods. 5 písmeno b) zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov.

Ďalšie požiadavky:

– bezúhonnosť a spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu v zmysle § 3 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov,

– znalosť príslušnej legislatívy,

– znalosť práce na  PC,

– ovládanie cudzieho jazyka

– riadiace a organizačné schopnosti

Požadované doklady:

písomná prihláška do výberového konania

– profesijný životopis,

– overené kópie dokladov o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,

– potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti (podľa § 6 zákona č. 317/2009 Z. z.),

– doklad o dĺžke výkonu pedagogickej činnosti,

– výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace,

– písomný návrh koncepcie rozvoja školy,

– súhlas uchádzača na spracovanie osobných údajov pre potreby výberového konania v zmysle § 11 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Uzávierka prijímania prihlášok je 30. 06. 2017 do 12.00hod (rozhodujúci je dátum na poštovej pečiatke)

Prihlášky s označením „Výberové konanie Základná škola“ posielajte na adresu:

Obec Hankovce, Hankovce č. 1, 086 46 Hankovce.

Dátum a miesto uskutočnenia výberového konania bude uchádzačom, ktorí splnia podmienky, oznámené najmenej 7 dni pred jeho uskutočnením.

                                                                                                           Ján Grega-Jakub                                                                                                                                                                                                                                 starosta obce

Share this Post