admin/ 3 júla, 2023/ Uncategorized

Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky 2023

    
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 204/2023 Z. z. vyhlásil voľby do Národnej rady Slovenskej republiky a určil deň ich konania na sobotu 30. septembra 2023 voľby sa konajú od 07.00 h do 22.00 h.

Právo voliť do Národnej rady Slovenskej republiky má občan Slovenskej republiky, ktorý najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18 rokov veku. Prekážkou práva voliť je zákonom ustanovené obmedzenie osobnej slobody z dôvodu ochrany verejného zdravia, ak osobitný zákon v čase pandémie neustanoví inak.

Spôsob voľby
Volič môže voliť na území Slovenskej republiky
–  vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov je zapísaný, alebo
–  v ktoromkoľvek volebnom okrsku na základe hlasovacieho preukazu
Volič môže voliť mimo územia Slovenskej republiky poštou, ak
–  nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky,
–  má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v čase volieb sa zdržiava mimo jej územia  a bol na základe žiadosti zapísaný do osobitného zoznamu voličov.
Bližšie informácie k voľbám do Národnej rady Slovenskej republiky sú uverejnené na webovom sídle Ministerstva vnútra Slovenskej republiky:

www.minv.sk/?volby-nrsr

Zverejnenie volebnej miestnosti

Menovanie zapisovateľa OVK

Zverejnenie adresy

Share this Post