admin/ október 5, 2016/ Aktuality

kratky-opis-na-web-obce-hankovce

Názov projektu: Plán spoločných a verejných zariadení v obvode pozemkových úprav v katastrálnom území obce Hankovce

 Tento projekt je spolufinancovaný EURÓPSKOU ÚNIOU z Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí

Hlavný cieľ: Cieľom projektu je podporiť hospodárenie na pozemkoch, zlepšiť obhospodarovanie poľnohospodárskej pôdy, zabezpečiť prístupy na pozemky po majetkovoprávne usporiadaných cestách, vytvoriť predpoklady pre rozvoj trhu s pôdou za účelom zlepšenia podmienok podnikania na pôde a vytvoriť predpoklady pre rozvoj turistiky do blízkej prírody vrátane prepojenia ekológie širšími väzbami na región.

NFP vo výške 684 275 EUR

Program: Program rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 Opatrenie: č. 4 – Investície do hmotného majetku Podopatrenie: č. 4.3 – Podpora na investície do infraštruktúry súvisiacej s vývojom, modernizáciou alebo/a prispôsobením poľnohospodárstva a lesného hospodárstva Operácia: Vybudovanie spoločných zariadení a opatrení Číslo výzvy: 5/PRV/2015 Kód projektu: 043PO050006 Poskytovateľ: Pôdohospodárska platobná agentúra http://www.apa.sk/ Trvanie projektu: 2016-2017

Viac informácii o projekte