admin/ 29 augusta, 2021/ Uncategorized

Obec Hankovce oznamuje rodičom detí navštevujúcich  Základnú školu a Materskú školu v Hankovciach že v školskom roku 2021/2022, sa končí plošné poskytovanie dotácií na stravu.
Dňa 1.augusta 2021 nadobudnú účinnosť 2 novely zákona o dotáciách
V novom školskom roku 2021/2022 budú nasledovné zmeny v poskytovaní dotácií na stravu:
 Bude ukončené plošné poskytovanie dotácií na stravu v ZŠ a poslednom ročníku MŠ
 Doplnená bude nová skupina detí, ktoré majú nárok na poskytnutie dotácie
 Novou skupinou detí, na ktoré bude možné poskytnúť dotáciu na stravu sú deti, ktoré žijú v domácnosti, ktorej členovia si neuplatnili alebo nemohli uplatniť nárok na daňový bonus (napr. ženy na materskej dovolenke alebo na rodičovskom príspevku ako samoživiteľky, invalidní a starobní dôchodcovia, nezamestnaní rodičia a pod.) Dotácia na stravu sa bude poskytovať:
 na dieťa, ktoré navštevuje MŠ alebo ZŠ a žije v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi
 alebo ktorej príjem je najviac vo výške životného minima
 na dieťa, ktoré navštevuje posledný ročník MŠ alebo ZŠ a žije v domácnosti, v ktorej si ani jeden člen domácnosti neuplatnil na toto dieťa nárok na sumu daňového zvýhodnenia na vyživované dieťa, ktoré dovŕšilo šesť rokov veku a nedovŕšilo 15 rokov veku, žijúce s ním v domácnosti –
táto skutočnosť sa obci preukazuje čestným vyhlásením o neuplatnení nároku na sumu daňového zvýhodnenia na vyživované dieťa (čestné vyhlásenie je zverejnené na stránke obce a k dispozícií je v základnej a materskej škole).  V tejto súvislosti si dovoľujeme informovať rodičov, ktorých sa to týka, že k poskytnutiu dotácií na stravu je nevyhnutné predložiť na Obecný úrad Hankovce:
 Potvrdenie z úradu práce, že dieťa žije v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi,
 Potvrdenie, že dieťa žije v domácnosti, ktorej príjem je najviac vo výške sumy životného minima,
 Čestné vyhlásenie o neuplatnení nároku na sumu daňového zvýhodnenia na vyživované dieťa. (čestné vyhlásenie  je k dispozícii v základnej alebo  materskej škole )

čestné vyhlásenie – dotácia na stravu (stiahni)

Share this Post