admin/ 15 mája, 2017/ Aktuality

Obec Hankovce

v zmysle § 4 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v    znení neskorších predpisov a § 5 zákona NR SR č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

vyhlasuje

VÝBEROVÉ KONANIE

 na obsadenie funkcie riaditeľa(ky) Materskej školy Hankovce, Hankovce č. 1, 086 46 Hankovce

Kvalifikačné predpoklady:

– odborná a pedagogická spôsobilosť pre MŠ v zmysle vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z.,  

   ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre

   jednotlivé kategórie pedagogických a odborných zamestnancov

–   najmenej päť rokov výkonu pedagogickej činnosti

– vykonanie prvej atestácie v zmysle zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov

 Ďalšie požiadavky:

–   bezúhonnosť a spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu v zmysle § 3 zákona

     č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov,

–   ovládanie štátneho jazyka

–   znalosť práce na PC

–   znalosť príslušnej legislatívy

–   riadiace a organizačné schopnosti

Požadované doklady:

–   písomná prihláška do výberového konania

–   profesijný životopis

–   overené kópie dokladov o najvyššom dosiahnutom vzdelaní

–   doklad o dĺžke výkonu pedagogickej praxe

–   písomne spracovaná koncepcia pre príslušnú materskú školy

–   potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti (podľa § 6 zákona č. 317/2009 Z .z.)

–   výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace

–   súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania v zmysle

  • 11 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých

     zákonov

Uzávierka prijímania prihlášok je 09. 06. 2017 do 12.00 hod.(rozhodujúci je dátum na poštovej pečiatke)

Prihlášky s označením „výberové konanie – riaditeľ MŠ Hankovce“ posielajte na adresu: Obec Hankovce, Hankovce č. 1, 086 46 Hankovce.

Vyhlasovateľ výberového konania si vyhradzuje právo nezaradiť uchádzača do výberového konania, ktorí nespĺňa požadované podmienky. Uchádzačom, ktorí splnia podmienky, bude termín a miest výberového konania oznámené písomne najmenej 7 dní pred jeho konaním.

                                                                                 Ján Grega-Jakub

                                                                                   starosta obce

Share this Post