Obec Hankovce 16.10.2018 podpísala zmluvu č. PHZ – OPK 1 -2018 – 003096 o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky vo výške 30 000,00 € na rekonštrukciu:

„ Hasičská zbrojnica Hankovce – stavebné úpravy , nadstavba“.

Obec poskytnutú dotáciu 30 000,00€ v roku 2019 a 2020 preinvestovala. Tato dotácia nepokryla všetky náklady na rekonštrukciu preto obec investovala z vlastných zdrojov sumu 14 694,80€.

Dňa 04.05.2020 bola hasičská zbrojnica skolaudovaná. Starosta obce odovzdal hasičskú zbrojnicu do užívania DHZ Hankovce 30.05.2020. Kľúče si osobne prevzali predseda a veliteľ DHZ.