Upratovanie KSB 30.4.2011
SAM_0174
SAM_0174.JPG
SAM_0175
SAM_0175.JPG
SAM_0176
SAM_0176.JPG
SAM_0177
SAM_0177.JPG
SAM_0178
SAM_0178.JPG