Upratovanie KSB 30.4.2011
SAM_0174
SAM_0175
SAM_0176
SAM_0177
SAM_0178