Slávnostné otvorenie KSB 12.8.2011
SAM_0641
SAM_0644
SAM_0651
SAM_0673
SAM_0621
SAM_0628
SAM_0629
SAM_0664
SAM_0682
sam