Slávnostné otvorenie KSB 12.8.2011
SAM_0641
SAM_0641.JPG
SAM_0644
SAM_0644.JPG
SAM_0651
SAM_0651.JPG
SAM_0673
SAM_0673.JPG
SAM_0621
SAM_0621.JPG
SAM_0628
SAM_0628.JPG
SAM_0629
SAM_0629.JPG
SAM_0664
SAM_0664.JPG
SAM_0682
SAM_0682.JPG
sam
sam.jpg