Posedenie na chate LAZANKA 26.6.2011
SAM_0392
SAM_0393
SAM_0418
SAM_0420
SAM_0390
SAM_0391
SAM_0394
SAM_0396
SAM_0397
SAM_0398
SAM_0399
SAM_0401
SAM_0406
SAM_0408
SAM_0412
SAM_0413
SAM_0415
SAM_0417
SAM_0419
SAM_0421
SAM_0403
SAM_0416