Posedenie na chate Anna 2013
SAM_2125
SAM_2127
SAM_2128
SAM_2130
SAM_2115
SAM_2121
SAM_2114
SAM_2116
SAM_2117
SAM_2118
SAM_2123
SAM_2113
SAM_2111
SAM_2112