MATERSKÁ ŠKOLA V HANKOVCIACH

e-mail: mshankovce@gmail.com

Materská škola v Hankovciach je jednotriedna s celodennou výchovou a vzdelávaním a poskytuje predprimárne vzdelávanie deťom vo veku od 3 – 6 rokov a deťom s odloženou školskou dochádzkou. Na žiadosť rodičov poskytuje deťom aj poldennú výchovnú starostlivosť /ďalej len MŠ/.
 
Materská škola nemá právnu subjektivitu, zriaďovateľom je obec Hankovce a je umiestnená v budove obecného úradu na prízemí. 
 
V školskom roku 2021/2022 je v MŠ zapísaných 17 detí, z toho 5 detí je v predškolskom veku.
 
Vekové zloženie detí:
3 – 4 ročné: 7 detí
4 – 5 ročné: 5 detí
5 – 6 ročné: 5 detí 
 
Personálne obsadenie: 100% kvalifikovanosť pedagogických zamestnancov
 
Mgr. Mária Šoltýsová         –  riaditeľka/učiteľka MŠ
Bc. Mária Červeňaková     –  učiteľka MŠ
Viera Kendrová                  –  kuchárka MŠ
Anna Mikluščáková            –  upratovačka MŠ/školníčka
Marta Žacová                     –  administratívna pracovníčka
Ľubica Vantová                  –   vedúca ŠJ 
 
Predprimárne vzdelávanie sa realizuje podľa Školského vzdelávacieho programu „HROU SPOZNÁVAME SVET“, ktorý bol vypracovaný na základe Štátneho vzdelávacieho programu ISCED 0. Denný režim školy je prispôsobený podmienkam MŠ, zabezpečuje vyvážené striedanie činnosti počas dňa. Prihliada sa na individuálne osobitosti dieťaťa. V MŠ dostanú deti všetky základné atribúty pre ich ďalší zdravý a plnohodnotný život.
 
Prevádzka MŠ: 
pondelok – piatok
6:50 – 16:20
 
Konzultačné hodiny pre rodičov: 
utorok a štvrtok
11:00 – 13:00
 
Rozpis činnosti:
6:50-9:00 hod.: schádzanie detí, hry a hrové činnosti, pohybové a relaxačné cvičenia
9:00-11:30 hod.: hygiena, desiata, vzdelávacia aktivita, pobyt vonku
11:30 – 12:15 hod.: hygiena, obed, príprava na odpočinok
12:15 – 14:15 hod. :odpočinok
14:15 – 16:20 hod.: pohybové a relaxačné cvičenia, hygiena, olovrant, vzdelávacia aktivita, hry a hrové činnosti

 

MŠ úspešne spolupracuje s rodičmi a so ZŠ a spoločne pripravujú rôzne aktivity. Pomocným orgánom MŠ je Rada školy a výbor ZRŠ, ktorej členovia sa pravidelne stretávajú a pomáhajú riešiť problémy MŠ.

V školskom roku 2018/2019 v spolupráci s OÚ a ZŠ boli zrealizované podujatia:

Deň úcty k starším

Karneval v KD

Školský výlet v Spiškej Novej Vsi  – návšteva hradu a ZOO

Bábkové divadielko Gašparko

 Každoročne sa v MŠ stretávajú rodičia pri príležitostných besiedkach:  Vianočná besiedka, Besiedka pri príležitosti Dňa matiek a Slávnostná rozlúčka s predškolákmi.

   V školskom roku 2017/18 v spolupráci s OÚ a ZŠ boli zrealizované podujatia :

  • „Očová, Očová“ – návšteva hudobného koncertu
  • „Tvoríme z prírodnín, ovocia a zeleniny“ – výstavka prác /rodičia a deti/;
  • posedenie s dôchodcami – kultúrne vystúpenie pre verejnosť
  • „Zdobíme medovníčky“ – tvorivá dielňa s rodičmi
  • „Vianočná besiedka“ – kultúrne vystúpenie pre verejnosť
  • „Fašiangový karneval“ – pre verejnosť
  • návšteva prírodovedného múzea a Hapylandu v Bardejove
  • Deň matiek – kultúrne vystúpenie v ľudovom tóne
  • návšteva bábkového divadielka Gašparko s rozprávkou „Červená čiapočka“ a divadielka dvoch hercov s pesničkami „Kačka a Kačkoš“
  • slávnostná rozlúčka so školákmi;

V školskom roku 2014/15 v spolupráci s OÚ a ZŠ boli zrealizované podujatia :
– návšteva bábkového divadielka Gašparko s rozprávkou Snehová kráľovná
– posedenie s dôchodcami pod názvom „ Z lásky a úcty k vám „ – vystúpenie pre verejnosť
– pečenie a zdobenie medovníčkov /tvorivá dielňa s rodičmi/
– vianočná besiedka pre rodičov v MŠ;
– fašiangový karneval pre všetky deti v obci
– Deň matiek – kultúrne vystúpenie pre verejnosť
– 2. ročník “Beh zdravia“ v Hankovciach za účastí detí z MŠ a ZŠ Harhaj , ZŠ Nižná Voľa, ZŠ Hankovce
– školský výlet Lanové centrum Prešov – jaskyňa Zlá diera Lipovce
– beseda o lese, stromoch, zvieratách s praktickými ukážkami študentov Lesníckej školy v Prešove
– opekačka, športové hry a rozlúčka so školákmi;

V mesiaci máji sa žiaci našej školy zúčastnili okresnej výtvarnej súťaže „Najmladší výtvarný talent“, ktorú organizovala ZUŠ v Bardejove. Žiak našej školy Adam Tomáško získal ocenenie a vecnú odmenu za kresbu suchým pastelom na tému „Vesmír“. Medzi ocenenými školami bola aj naša MŠ s výtvarnými prácami detí –Viktória Hviščová, Viliam Havír, Vanesa Bačová, Timotej Kmec, Viktória Tumová, Ema Dzurková a Isabella Jaržabeková.

V školskom roku 2015/2016 boli v spolupráci s rodičmi, OÚ, ZŠ zrealizované podujatia :

– návšteva bábkového predstavenia s rozprávkou Ako sa čert Froliš dostal do neba a Snehulienka a sedem trpaslíkov;
– v októbri posedenie s dôchodcami – kultúrne vystúpenie pre verejnosť;
– „Tvoríme z prírodnín, ovocia a zeleniny“ – výstavka prác /rodičia a deti/;
– „Zdravie a vitamíny“ – ochutnávka zeleninových a ovocných šalátov;
– vianočná besiedka pre rodičov v MŠ;
– fašiangový karneval pre všetky deti obce;
– „Veľkonočná kraslica“ – tvorivá dielňa rodičov a detí;
– „Deň matiek“ – kultúrne vystúpenie pre verejnosť;
– účasť na 3. ročníku „Beh zdravia“ obcou Hankovce
– opekačka, športové hry a rozlúčka so školákmi za účasti rodičov; 

V školskom roku 2013/2014 v spolupráci s OÚ a ZŠ boli zrealizované podujatia :
– posedenie s dôchodcami pod názvom „ S LÁSKOU PRE VÁS „ – vystúpenie pre verejnosť za účasti družobnej obce Wrocanka /Poľsko/;
– vianočná besiedka pre rodičov v MŠ;
– karneval pre deti v MŠ;
– Deň matiek – vystúpenie pre verejnosť
– 1. Ročník“Beh zdravia“ v Hankovciach za účastí detí z MŠ a ZŠ Harhaj a ZŠ Nižná Voľa;
– divadielko Gašparko s predstavením „Dlhý, široký a bystrozraký“ a predstavenie umelcov z Košickej filharmónie s hudobnou rozprávkou „Husle a klavír“;
– školský výlet do Vysokých Tatier s návštevou Múzea TANAP-u v Tatranskej Lomnici, Hrebienka, Obrovského vodopádu, Štrbského plesa;
– rozlúčka so školákmi;

V mesiaci máji sa žiaci našej školy zúčastnili okresnej výtvarnej súťaže „Najmladší výtvarný talent“, v ktorej Anton Jasenovec získal ocenenie a vecnú odmenu. Medzi ocenenými školami bola aj naša MŠ s výtvarnými prácami detí – Anton Jasenovec, Pavol Hitrik, Adela Brehuvová a Berenika Hviščová.
V 1.polroku šk. roka 2013/2014 absolvovali naši žiaci ZŠ Hankovce niekoľko podujatí a akcií.
– 19. 11. 2013 sme navštívili Divadlo Jonáša Záborského (predstavenie Popoluška) a Planetárium v Prešove,
– 20. 12. 2013 sme pre rodičov a priateľov školy pripravili krátky program k Vianociam a vianočnú burzu spolu s posedením,
– 31. 1. 2014 sme spolu zo žiakmi privítali na slávnostnom zápise do 1. ročníka 7 budúcich prváčikov, žiakom odovzdali polročné vysvedčenia a popoludnie si naši žiaci spríjemnili karnevalom v ŠKD.

FOTOGRAFIE …kliknite pre zobrazenie

V školskom roku 2012/2013 boli zrealizované podujatia :
– návšteva bábkového divadielka Gašparko a predstavenie Palculienka ( spolu so ZŠ)
– posedenie s dôchodcami – vystúpenie pre verejnosť ( spolupráca s OÚ a ZŠ)
– výstavka prác z ovocia a zeleniny (rodičia a deti)
– vianočná besiedka pre rodičov v MŠ
– karneval nebol zrealizovaný pre chrípkové prázdniny
– Deň matiek – vystúpenie pre verejnosť ( spolupráca s OÚ a ZŠ)
– školský výlet do Belianskej jaskyne, návšteva skanzénu a hradu Stará Ľubovňa
– praktická ukážka psovoda so služobným psom /spolupráca so ZŠ/
– rozlúčka so školákmi

V tomto školskom roku 2013/2014 by sme chceli v spolupráci s obecným úradom doplniť záhradné náradie o pieskovisko a zakúpiť detské posteľné plachty a koberec /behúň/ do spálne.

V uplynulom školskom roku boli zrealizované podujatia :
– návšteva bábkového divadielka GAŠPARKO a predstavenia : Živý darček, Popoluška (spolu so ZŠ)
– výstavka prác z ovocia a zeleniny (rodičia a deti )
– posedenie s dôchodcami – kultúrny program pre verejnosť (spolu so ZŠ)
– vianočná besiedka pre rodičov v MŠ
– karneval v MŠ
– Deň matiek – kultúrne vystúpenie pre verejnosť (spolu so ZŠ)
– školský výlet WILD WEST SHOW – Alpinka Košice, návšteva Dómu sv. Alžbety (spolu so ZŠ)
– beseda s požiarnikmi s praktickými ukážkami a prehliadkou požiarnej techniky (spolu so ZŠ)
– rozlúčka so školákmi

Aj naďalej ostáva v pláne dobudovanie školského dvora o šmýkalku a pieskovisko, výsadbu okrasných kríkov resp. stromov na zachytávanie prachu z poľnej cesty.
V závere školského roka bolo prevedené dobudovanie a oplotenie školského dvora. V budúcom období by sme chceli doplniť záhradné náradie o šmýkačku a pieskovisko a výsadbu okrasných stromov na zachytávanie prachu z poľnej cesty