MATERSKÁ ŠKOLA V HANKOVCIACH

e-mail: mshankovce@gmail.com

     Materská škola v Hankovciach je jednotriedna s celodennou výchovou a vzdelávaním a poskytuje predprimárne vzdelávanie deťom vo veku 3 – 6 rokov a deťom s odloženou školskou dochádzkou. Na žiadosť rodičov poskytuje deťom aj poldennú výchovnú starostlivosť /ďalej len MŠ/

     Materská škola nemá právnu subjektivitu, zriaďovateľom je obec Hankovce a je umiestnená v budove obecného úradu na prízemí.

     V školskom  roku 2018/19 je v MŠ zapísaných 18 detí, z toho 15 detí je z Hankoviec, 1 dieťa dochádza zo susednej obce Kochanovce a 2 deti z obce Oľšavce. Z uvedeného počtu detí  sú 4 v predškolskom veku.

Vekové zloženie detí :     3-4 ročné               4 deti /1 dievča, 3 chlapci/

                                             4-5 ročné               7 deti /5 dievčatá, 2 chlapci/

                                             5-6 ročné               7 deti /5 dievčatá, 2 chlapci/

Personálne obsadenie : 100 % kvalifikovanosť pedagogických zamestnancov

Mária Havírová                                 riaditeľka/učiteľka MŠ

Bc. Mária Červeňaková                   učiteľka MŠ/ poverená  vedením ŠJ

Viera Kendrová                                 kuchárka MŠ

Anna Mikluščáková                          upratovačka MŠ/školníčka

Rada školy pri Materskej škole v Hankovciach bola ustanovená v zmysle §24 zákona č.596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov. K 31.08.2018 ukončil členstvo v Rade školy Ing. Radoslav Brehuv . Do Rady školy bol navrhnutý a zvolený Zlatko Švec. Zloženie Rady školy :

                      Ing. Zlatko Švec – predseda rady

                      Bc. Mária Červeňaková – člen rady

                      Viera Kendrová  – člen rady

                      Milan Ilčisko – člen rady

                      Lukáš Mikluščák – člen rady

     Predprimárne vzdelávanie sa realizuje podľa inovovaného Školského vzdelávacieho programu „HROU SPOZNÁVAME SVET“, ktorý bol vypracovaný na základe Štátneho vzdelávacieho plánu ISCED 0. V závere školského roka deti, ktoré odchádzajú do ZŠ, obdržia Osvedčenie o absolvovaní predprimárneho vzdelávania iba na základe žiadosti zákonného zástupcu. Denný režim školy je prispôsobený podmienkam MŠ, zabezpečuje vyvážené striedanie činnosti  počas dňa. Prihliada sa na individuálne osobitosti dieťaťa.

Prevádzka MŠ :  7.30 hod.  – 15.30 hod.

Konzultačné hodiny pre rodičov : nepárny týždeň  8.00 hod – 10.00 hod.

 

Rozpis činnosti :

7.30 -9.00 hod. : schádzanie deti, hry a hrové činnosti, pohybové a relaxačné cvičenie

9.00 – 11.30 hod.  : desiata, edukačná aktivita, pobyt vonku

11.30.- 12.30 hod.:  hygiena, obed, príprava na spánok

12.30 -14.20 hod. : odpočinok

14.20 – 15.30 hod : pohybové a relaxačné cvičenie, hygiena, olovrant, edukačná aktivita

     Materiálno-technické vybavenie MŠ zabezpečuje obec podľa finančných možnosti. V súčasnosti je škola vybavená didaktickou technikou : CD – prehrávač, televízor, počítač, tlačiareň, digitálny fotoaparát, rádiomagnetofón, DVD –  prehrávač. Obecný úrad v uplynulom  školskom roku zakúpil pre školskú kuchyňu kuchynský robot, nerezový hrniec, hrnčeky. Podľa požiadavky MŠ bola vymenená podlahová krytina v chodbe pri vstupe do triedy. V štádiu riešenia ostáva výmena krytiny v chodbe pri vstupe do zariadenia, v kuchyni, v sklade potravín a vybavenie školského dvora.

   V školskom roku 2017/18 v spolupráci s OÚ a ZŠ boli zrealizované podujatia :

  • „Očová, Očová“ – návšteva hudobného koncertu
  • „Tvoríme z prírodnín, ovocia a zeleniny“ – výstavka prác /rodičia a deti/;
  • posedenie s dôchodcami – kultúrne vystúpenie pre verejnosť
  • „Zdobíme medovníčky“ – tvorivá dielňa s rodičmi
  • „Vianočná besiedka“ – kultúrne vystúpenie pre verejnosť
  • „Fašiangový karneval“ – pre verejnosť
  • návšteva prírodovedného múzea a Hapylandu v Bardejove
  • Deň matiek – kultúrne vystúpenie v ľudovom tóne
  • návšteva bábkového divadielka Gašparko s rozprávkou „Červená čiapočka“ a divadielka dvoch hercov s pesničkami „Kačka a Kačkoš“
  • slávnostná rozlúčka so školákmi;

V školskom roku 2014/15 v spolupráci s OÚ a ZŠ boli zrealizované podujatia :
– návšteva bábkového divadielka Gašparko s rozprávkou Snehová kráľovná
– posedenie s dôchodcami pod názvom „ Z lásky a úcty k vám „ – vystúpenie pre verejnosť
– pečenie a zdobenie medovníčkov /tvorivá dielňa s rodičmi/
– vianočná besiedka pre rodičov v MŠ;
– fašiangový karneval pre všetky deti v obci
– Deň matiek – kultúrne vystúpenie pre verejnosť
– 2. ročník “Beh zdravia“ v Hankovciach za účastí detí z MŠ a ZŠ Harhaj , ZŠ Nižná Voľa, ZŠ Hankovce
– školský výlet Lanové centrum Prešov – jaskyňa Zlá diera Lipovce
– beseda o lese, stromoch, zvieratách s praktickými ukážkami študentov Lesníckej školy v Prešove
– opekačka, športové hry a rozlúčka so školákmi;

V mesiaci máji sa žiaci našej školy zúčastnili okresnej výtvarnej súťaže „Najmladší výtvarný talent“, ktorú organizovala ZUŠ v Bardejove. Žiak našej školy Adam Tomáško získal ocenenie a vecnú odmenu za kresbu suchým pastelom na tému „Vesmír“. Medzi ocenenými školami bola aj naša MŠ s výtvarnými prácami detí –Viktória Hviščová, Viliam Havír, Vanesa Bačová, Timotej Kmec, Viktória Tumová, Ema Dzurková a Isabella Jaržabeková.

V školskom roku 2015/2016 boli v spolupráci s rodičmi, OÚ, ZŠ zrealizované podujatia :

– návšteva bábkového predstavenia s rozprávkou Ako sa čert Froliš dostal do neba a Snehulienka a sedem trpaslíkov;
– v októbri posedenie s dôchodcami – kultúrne vystúpenie pre verejnosť;
– „Tvoríme z prírodnín, ovocia a zeleniny“ – výstavka prác /rodičia a deti/;
– „Zdravie a vitamíny“ – ochutnávka zeleninových a ovocných šalátov;
– vianočná besiedka pre rodičov v MŠ;
– fašiangový karneval pre všetky deti obce;
– „Veľkonočná kraslica“ – tvorivá dielňa rodičov a detí;
– „Deň matiek“ – kultúrne vystúpenie pre verejnosť;
– účasť na 3. ročníku „Beh zdravia“ obcou Hankovce
– opekačka, športové hry a rozlúčka so školákmi za účasti rodičov; 

V školskom roku 2013/2014 v spolupráci s OÚ a ZŠ boli zrealizované podujatia :
– posedenie s dôchodcami pod názvom „ S LÁSKOU PRE VÁS „ – vystúpenie pre verejnosť za účasti družobnej obce Wrocanka /Poľsko/;
– vianočná besiedka pre rodičov v MŠ;
– karneval pre deti v MŠ;
– Deň matiek – vystúpenie pre verejnosť
– 1. Ročník“Beh zdravia“ v Hankovciach za účastí detí z MŠ a ZŠ Harhaj a ZŠ Nižná Voľa;
– divadielko Gašparko s predstavením „Dlhý, široký a bystrozraký“ a predstavenie umelcov z Košickej filharmónie s hudobnou rozprávkou „Husle a klavír“;
– školský výlet do Vysokých Tatier s návštevou Múzea TANAP-u v Tatranskej Lomnici, Hrebienka, Obrovského vodopádu, Štrbského plesa;
– rozlúčka so školákmi;

V mesiaci máji sa žiaci našej školy zúčastnili okresnej výtvarnej súťaže „Najmladší výtvarný talent“, v ktorej Anton Jasenovec získal ocenenie a vecnú odmenu. Medzi ocenenými školami bola aj naša MŠ s výtvarnými prácami detí – Anton Jasenovec, Pavol Hitrik, Adela Brehuvová a Berenika Hviščová.
V 1.polroku šk. roka 2013/2014 absolvovali naši žiaci ZŠ Hankovce niekoľko podujatí a akcií.
– 19. 11. 2013 sme navštívili Divadlo Jonáša Záborského (predstavenie Popoluška) a Planetárium v Prešove,
– 20. 12. 2013 sme pre rodičov a priateľov školy pripravili krátky program k Vianociam a vianočnú burzu spolu s posedením,
– 31. 1. 2014 sme spolu zo žiakmi privítali na slávnostnom zápise do 1. ročníka 7 budúcich prváčikov, žiakom odovzdali polročné vysvedčenia a popoludnie si naši žiaci spríjemnili karnevalom v ŠKD.

FOTOGRAFIE …kliknite pre zobrazenie

V školskom roku 2012/2013 boli zrealizované podujatia :
– návšteva bábkového divadielka Gašparko a predstavenie Palculienka ( spolu so ZŠ)
– posedenie s dôchodcami – vystúpenie pre verejnosť ( spolupráca s OÚ a ZŠ)
– výstavka prác z ovocia a zeleniny (rodičia a deti)
– vianočná besiedka pre rodičov v MŠ
– karneval nebol zrealizovaný pre chrípkové prázdniny
– Deň matiek – vystúpenie pre verejnosť ( spolupráca s OÚ a ZŠ)
– školský výlet do Belianskej jaskyne, návšteva skanzénu a hradu Stará Ľubovňa
– praktická ukážka psovoda so služobným psom /spolupráca so ZŠ/
– rozlúčka so školákmi

V tomto školskom roku 2013/2014 by sme chceli v spolupráci s obecným úradom doplniť záhradné náradie o pieskovisko a zakúpiť detské posteľné plachty a koberec /behúň/ do spálne.

V uplynulom školskom roku boli zrealizované podujatia :
– návšteva bábkového divadielka GAŠPARKO a predstavenia : Živý darček, Popoluška (spolu so ZŠ)
– výstavka prác z ovocia a zeleniny (rodičia a deti )
– posedenie s dôchodcami – kultúrny program pre verejnosť (spolu so ZŠ)
– vianočná besiedka pre rodičov v MŠ
– karneval v MŠ
– Deň matiek – kultúrne vystúpenie pre verejnosť (spolu so ZŠ)
– školský výlet WILD WEST SHOW – Alpinka Košice, návšteva Dómu sv. Alžbety (spolu so ZŠ)
– beseda s požiarnikmi s praktickými ukážkami a prehliadkou požiarnej techniky (spolu so ZŠ)
– rozlúčka so školákmi

Aj naďalej ostáva v pláne dobudovanie školského dvora o šmýkalku a pieskovisko, výsadbu okrasných kríkov resp. stromov na zachytávanie prachu z poľnej cesty.
V závere školského roka bolo prevedené dobudovanie a oplotenie školského dvora. V budúcom období by sme chceli doplniť záhradné náradie o šmýkačku a pieskovisko a výsadbu okrasných stromov na zachytávanie prachu z poľnej cesty.